ເບຍບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ຄົນທ້ອງໂຊ່ນ

ນັກວິໄຈກຸ່ມຫນຶ່ງ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ການດື່ມເບຍຫລາຍ ພາໃຫ້ທ້ອງໂຊ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ທຳການສຳຫລວດພຶດຕິກຳການດື່ມ ແລະ ວັດແທກຂະຫນາດທ້ອງ ຂອງຄົນປະເທດເຊັກ ຈຳນວນ 2000 ຄົນ ເພາະເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ຊາວເຊັກ ດື່ມເບຍຫລາຍກວ່າຊົນຊາດອື່ນໆໃນໂລກ ແລະ ເພິ່ນກໍ່ພົບວ່າ ການທີ່ຄົນທ້ອງໂຊ່ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນຍ້ອນການດື່ມເບຍ. (ຈາກ ວາລະສານ ມະຫາຊົນ)

ເພິ່ນເຮັດແບບສອບຖາມກັບ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຍິງ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 25-64 ປີ. ຊາຍ 891 ຄົນ ແລະ ຍິງ 1098 ຄົນ ພົບວ່າ ສະເລ່ຍອາທິດຫນຶ່ງ ຜູ້ຊາຍດື່ມເບຍ 3.1 ລິດ ແລະ ຍິງ 0.3 ລິດ ຕໍ່ອາທິດ ສ່ວນຜູ້ທີ່ດື່ມຫນັກ ແມ່ນ ຊາຍດື່ມ 14 ລິດຕໍ່ອາລິດ ຍິງ 7 ລິດຕໍ່ອາທິດກ່ອນໃຫ້ດື່ມ ແລະ ຫລັງການດື່ມ ຕ້ອງວັດແທກແອວ ກະໂພກ ຊັ່ງນ້ຳຫນັກ
ຜົນການສຳຫລວດ ທິມງານວິໄຈບອກວ່າ ການທີ່ຜູ້ຊາຍທ້ອງໂຊ່ນ ບໍ່ກ່ຽວກັບການດື່ມເບຍແລ້ວທ້ອງໂຊ່ນມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງລະ ເພິ່ນວ່າ ຜູ້ຊາຍມີໂອກາດທີ່ຈະຕຸ້ຍໄດ້ ຍ້ອນຄວາມຜັນແປຂອງຢີນ ຂອງແຕ່ລະຄົນການດື່ມເບຍ ເຖິງວ່າບໍ່ພາໃຫ້ຕຸ້ຍ ແຕ່ກໍ່ເສຍສຸຂະພາບ ເສຍສະຫມອງ ເສຍເງິນ.

.................................................................................................................................................................................