ເຕົ້ານົມໃຫຍ່ເກີນໄປ ອາດເປັນປັນຫາ

ມີຂໍ້ເສຍຫຍັງຫາກມີເຕົ້ານົມໃຫຍ່ເກີນໄປ

ຂໍ້ເສຍທີ່ຜູ້ຍິງກຸ່ມນີ້ຈະປະສົບໃນເບື້ອງຕົ້ນຄື ຫາເສື້ອຊັ້ນໃນໃສ່ບໍ່ໄດ້ ເພາະຂະໜາດທີ່ມີຂາຍຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫລາດມັກຈະມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ, ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ແມ່ນຂໍ້ເສຍທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນຄື ເລື່ອງຂອງນ້ຳໜັກເຕົ້ານົມ, ເຕົ້ານົມຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດໜັກຫຼາຍກວ່າ 1ກິໂລກລາມ ຕໍ່ຂ້າງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າຂອງເຕົ້ານົມ ຈະຕ້ອງແບກນ້ຳໜັກຮອດ2ກິໂລກລາມ ທີ່ບໍລິເວນດ້ານລຳໂຕ ໄປໃສມາໃສນຳຕະຫລອດ ສີ່ງທີ່ຕາມມາຄື ເຮັດໃຫ້ປວດຫລັງ,ປວດບາ,ຈະລຸກ,ຈະນັ່ງ,ຈະນອນ,ຈະຍ່າງ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອງໂຕ.

ນອກຈາກປັນຫາເລື່ອງການປວດບາ ແລະ ນ້ຳໜັກຫຼາຍຂອງເຕົ້ານົມແລ້ວ ຍັງອາດຈະພົບປັນຫາອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນ: ຜິວໜັງບໍລິເວນໜ້າເອິກຖືກຍຶດ, ຈົນແຕກລາຍ ແລະ ໃຕ້ຮາວນົມ ເກີດການອັກເສບເປັນເຊື້ອຣາໄດ້ຕະຫຼອດ.

ພາວະເຕົ້ານົມໃຫຍ່ເກີນນີ້ ພົບໄດ້ທັງໃນໄວສາວ ແລະ ໄວກາງຄົນ,ໃນໄວສາວໆ ຫາກພົບເຕົ້ານົມໃຫຍ່ຫຼາຍໆ ບາງຄົນຮູ້ສຶກອາຍ ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມໝັ່ນໃຈໃນຕົນເອງໄດ້