ເຕັກນິກການປູກດອກດາວເຮືອງແບບງ່າຍໆໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ດອກໃຫຍ່ງາມ…

ແນະນຳວິທີປູກດອກດາວເຮືອງແບບງ່າຍໆໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈຢາກລອງປູກໃນເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງກໍ່ສາມາດນຳໄປທົດລອງປູກເພື່ອໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ສົ່ງຂາຍເປັນສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເທດສະການ.

ການປູກດອກດາວເຮືອງ:

1.ການກຽມໜານແມ່ນຂຸດໜານກວ້າງປະມານ 1 ແມັດ, ທຸບດິນໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດ, ເຮັດເປັນຮ່ອງເລິກປະມານ 3.5 ຊັງຕີແມັດ, ແຕ່ລະຮ່ອງໃຫ້ຫ່າງກັນປະມານ 3 ຊັງຕີແມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຢອດເມັດດອກດາວເຮືອງລົງໜານ.

2.ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມຈຶ່ງເອົາເຟືອງແຫ້ງມາປົກໄວ້ ແລະ ຄວນຫົດນ້ຳມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ( ເຊົ້າ-ແລງ ) ເຊິ່ງຂະນະທີ່ກຽມໜານປູກເພື່ອຍ້າຍຕົ້ນອອກປູກກໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບການປູກພືດທົ່ວໆໄປ ກໍ່ຄືການໃສ່ປຸ໋ຍໝັກ ຫຼື ຝຸ່ນຄອກ.

3.ປູກຕ້ອງລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ເກັບຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ, ຫຼັງຈາກຕົ້ນກ້າມີອາຍຸ 10 ມື້ກໍ່ຖອນອອກໄປປູກໄດ້ ເຊິ່ງກ່ອນຈະຖອນເບ້ຍອອກໄປປູກຄວນຫົດນ້ຳໄວ້ກ່ອນ 1 ມື້, ກ່ອນປູກຕ້ອງຂຸດຂຸມປະມານ 20 X 20 ຊັງຕີແມັດແລ້ວໃສ່ຝຸ່ນ

4.ຄອກ ຫຼື ປຸ໋ຍໝັກລົງໄປກ່ອນໜ້ອຍໜຶ່ງ, ເອົາດິນທີ່ຂຸດອອກມານັ້ນຖົມລົງພໍບາງໆແລ້ວເອົາເບ້ຍດອກດາວເຮືອງລົງໄປໃນຂຸມ, ເອົາດິນທີ່ເຫຼືອຖົມລົງໄປອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ພາຍຫຼັງຈາກປູກຄວນຫົດນ້ຳມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ-ແລງ.

5.ປູກໄດ້ອາທິດໜຶ່ງກໍ່ປ່ຽນການຫົດນ້ຳເປັນມື້ລະເທື່ອ ໂດຍເມື່ອເຮົາສັງເກດເຫັນຕົ້ນດອກດາວເຮືອງຈໍ່ດອກອອກມາກໍ່ພະຍາຍາມຫົດນ້ຳບໍ່ໃຫ້ຖືກດອກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດອກບໍ່ງາມ ແລະ ອາດເນົ່າເປື່ອຍໄດ້. ການປູກດອກໄມ້ຊະນິດນີ້ຖ້າຢາກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດດີ ຫຼັງປູກ

ປະມານ 15-25 ມື້ ກໍ່ຕ້ອງໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ໂດຍເຮົາຈະໃສ່ 1 ບ່ວງກາເຟຕໍ່ຕົ້ນ ແລະ ເມື່ອຕົ້ນດາວເຮືອງມີອາຍຸ 35-45 ມື້ ກໍ່ໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 12-24-12.

6.ການເດັດຍອດດອກດາວເຮືອງກໍ່ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດອກໄມ້ໃຫຍ່ໄວ ເຊິ່ງຫຼັງປູກໄດ້ 23 ມື້ ເຮົາກໍ່ເດັດຍອດຖິ້ມໄດ້ ແລະ ເວລາເດັດດອກໄມ້ໄປປະດັບປະດາສິ່ງຕ່າງໆຄວນປະດອກໄວ້ກັບຕົ້ນຂອງມັນປະມານ 5 ດອກ.