ເຊີນຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ຊິງລາງວັນ 1 ລ້ານໂດລາ ໃນຫົວຂໍ້ເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍ

ເຊີນຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ຊິງລາງວັນ 1 ລ້ານໂດລາ ໃນຫົວຂໍ້ເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍ

ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຊິງລາງວັນ ນະວັດຕະກຳ ດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດ ຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ປະຈຳປີ 2015 ເຊິ່ງຈະເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ຫາ 7 ກັນຍາ 2015 ໂດຍມູນຄ່າ ລາງວັນທັງໝົດ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນ ຊິງລາງວັນນະວັດຕະກຳ ດ້ານການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ ຮ່ວມງານລະຫວ່າງບໍລິສັດ GSK ແລະ ອົງການ Save the Children,ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ຊ່ວຍຊີວິດເດັກນ້ອຍ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ຈຳນວນໜຶ່ງລ້ານຄົນ ສະເພາະປີນີ້ ຊອກຫາຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການໃໝ່ໆ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ ດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄົນ ໃນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ສະນັ້ນ ບໍລິສັດ GSK ແລະ ອົງການ Save the Children ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດເປີດການແຂ່ງຂັນ ຊິງລາງວັນນະວັດຕະກໍາ ດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຈຳນວນ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 3 ທີ່ຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ນະວັດຕະກຳ ທີ່ເປັນເລີດໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນ ໃນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ ໃນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ໃນນັ້ນ ຜູ້ມີຄວາມປະສົງສາມາດສະເໜີຕົວຢ່າງວິທີການ ດ້ານສຸຂະພາບໃໝ່ໆ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງວິທີການເຫລົ່ານີ້ ຕ້ອງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການປັບປຸງ ທີ່ເຫັນໄດ້ຕົວຈິງຕໍ່ກັບອັດຕາ ການລອດຊີວິດຂອງເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ, ເປັນວິທີການທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເພາະວ່າຄົນຫລາຍລ້ານຄົນ ຍັງຂາດເຂີນການເຂົ້າເຖິງ ການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສະນັ້ນ ປີນີ້, ຈະມີການເນັ້ນໜັກ ເປັນພິເສດໃສ່ວິທີການໃໝ່ໆ ທີ່ແນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ລະບົບສຸຂະພາບຂອງປະເທດ ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ທົ່ວໄປສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ.

ລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕັດສິນນັ້ນ ສາມາດເບິ່ງທາງອອນລາຍໄດ້ທີ່ http://myg.sk/Save-HealthcarelnnovationAward ຫລື ສອບຖາມ: ໂທ: 0209999-8466, 0209999-9018 ສ່ວນການແຂ່ງຂັນຈະປິດໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ ໃນເວລາ 11:59 ໂມງແລງ (GMT), ຄາດວ່າຈະປະກາດ ຜູ້ຊະນະເລີດໃນເດືອນ ພະຈິກ 2015 .

ທີ່ມາ  CRI-FM93