ເຊັກດ່ວນໆ… ໂຫງວເຮັ້ງຮູດັງ - ບອກນິໄສ

ລັກສະນະທີ່ສາດໂຫງວເຮັ້ງກໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຄືກັນຄື “ຮູດັງ” ຈຸດໃຕ້ຕຳຕໍທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຈະແນມເຫັນຖ້າບໍ່ແຍ່ງແວນ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ເຮົາມາເບິ່ງວ່າໂຫງວເຮັ້ງຮູດັງຂອງເຮົາບອກຫຍັງແດ່

ແບບທີ່ 1 ຮູດັງ 4 ຫຼຽມຈະຕຸລັດ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ່ນຕົນເອງ ຂີ້ດື້ ເວລາໂອ້ລົມກັນຈະບໍ່ຄ່ອຍຍອມໃຜງ່າຍໆ

ແບບທີ່ 2 ຮູດັງແບບ 4 ຫຼຽມຍາວ ຫຼື 4 ຫຼຽມຜື່ນຜ້າຕັ້ງ ເປັນຄົນນິໄສ ຈິໃຈຍາບ ແຕ່ເດັດດ່ຽວ ມີຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງສູງ ມີເຫດຜົນຂອງຕົວເອງສູງເປັນຫຼັກໃຫຍ່ ບາງເທື່ອກໍ່ຕັດສິນໃຈຖືກຜິດໂດຍບໍ່ຄິດ ມັກເສຍເງິນເສຍທອງ ເງິນທອງມັກເກັບບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ ໄວທອງມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ

ແບບທີ່ 3 ຮູດັງແບບ ສີ່ຫຼຽມຍາວ ຫຼື ສີ່ຫຼຽມຜື່ນຜ້ານອນ(ຍາວນອນໃນລັກສະນະນີ້ຄືຮຽວ ແລະ ຮູບຊົງຂວາງ)ຈະເກັບເງິນບໍ່ຢູ່ ເປັນຮູດັງທີ່ຄືກັບຮູດັງສີ່ຫຼຽມ

ແບບທີ່ 4 ຮູດັງແບບເລກ 8 ຈີນມີຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການທຳມາຫາກິນ ຊັບສິນຫາຄ່ອງ ລາຍຈ່າຍກໍ່ມີຮອບດ້ານຄືກັນ ຈື່ງມັກເກັບຊັບສິນບໍ່ຄ່ອຍຢູ່

ແບບທີ່ 5 ຮູດັງແບບ ສາມຫຼຽມຕັ້ງຂຶ້ນລັກສະນະນິໄສຈະໂລບມາກໂລພາ ມີຄວາມປາຖະນາຢາກໄດ້ສິ່ງຕ່າງໆ ສູງ ເກັບຄວາມລັບບໍ່ຢູ່

ແບບທີ່ 6 ຮູດັງແບບ ສາມຫຼຽມຄວໍ່າລົງຮູ້ຈັກໃຊ້ສອຍ ຂີ້ໜຽວ ຫຼື ກົງກັນຂ້າມກັນແບບທີ່ 5 ບາງຄົນກໍ່ອາດຈະໃຈແຄບ ຂາດຄວາມເມດຕາ

ແບບທີ່ 7 ຮູດັງມົນຊ່າງຄວາມຄິດ ມີຄວາມຄິດເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ບໍ່ມັກເອົາບບໃຜ ແຖມຂີ້ໜຽວ ແຕ່ກໍ່ຮູ້ຈັກໃຊ້ຈ່າຍ

ແບບທີ່ 8 ຮູດັງແບບ ສາມຫຼຽມໄຂ່ຕັ້ງບໍ່ມັກເອົາແບບໃຜ ມັກການສ່ຽງໂຊກ ມັກປະຈົນໄພ ມັກການປ່ຽນແປງ

ແບບທີ່ 9 ຮູດັງແບບມົນນອນຫຼືໄຂ່ນອນ ລັກສະນະນິໄສຈະບໍ່ຂະຫຍັ່ນເທົ່າໃດ ບໍ່ຄ່ອຍດິ້ນລົນ ແຕ່ໃຝ່ສູງ ຮູດັງແບບນີ້ ບາງຄົນກໍ່ອາດຈະມີແບບໄຂ່ນອນອອກດ້ານຂ້າງດັ່ງຮູບທີ່ 9A ຄືກັນ ເຊີ່ງຄວາມໝາຍກໍ່ຄືກັນກັບແບບທີ່ 9