ເຄີຍເຫັນບໍ່ພາບກ່ອນແລະຫຼັງເຂົ້າວົງການຂອງບັນດານັກມວຍປ້ຳ 1

===================

Cr: GENERATION FITNESS