ເຄັດລັບການແກ້ອາການໄມເກນ

ໄມເກນເປັນໂລກປວດຫົວ ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ໄປນີ້ເຮົາມີ ວິທີລົດອາການປວດຫົວ ໄມເກນມາຝາກ…

1. ນອນໃຫ້ພໍເພາະອາການອົດຫລັບອົດນອນມີ ສ່ວນກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ໄມເກນກຳເລີບໄດ້
2. ສັງເກດອາການ ຄວນສັງເກດອາການເບື້ອງຕົ້ນ ວ່າເປັນອາການແນວໃດເນື່ອງວ່າຖ້າເຮົາຮັກສາແຕ່ຕົ້ນທີ່ຮູ້ສຶກເຖິງອາ ການເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນດີກວ່າການຮັກສາຫລັງຈາກທີ່ເປັນດົນແລ້ວແນະນຳວ່າເວລາທີ່ປວດຫົວໄມເກນໃຫ້ຫລີກລ້ຽງສະຖານທີ່ທີ່ມີສຽງດັງຫລາຍໆເພື່ອລົດຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ອາການກຳເລີບຂື້ນມາ
3. ກິນອາຫານໃຫ້ຕົງເວລາການກິນອາຫານບໍ່ຕົງເວລາ ຫລື ອົດອາຫານເປັນບາງຄາບນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ພາວະນໍ້າຕານໃນ ເລືອດຕໍ່າ ຊຶ່ງເປັນຕົວກະຕຸ້ນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ອາການປວດຫົວກຳເລີບຂື້ນ


4. ລົດຂະໜົມ ນໍ້າຕານ ການກິນອາຫານຫວານໆ ຫລາຍໆ ເຄື່ອງດື່ມ ຫລື ຂະໜົມອົມທີ່ມີນໍ້າຕານຫລາຍອາດເຮັດໃຫ້ລະ ດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດຈະຂື້ນໆລົງໆ ແລະ ໄປກະຕຸ້ນອາການປວດຫົວໄດ້ບໍ່ດື່ມ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອກໍຮໍ ເຊັ່ນ ເຫລົ້າ,ເບຍ,ວາຍ ທີ່ມີສ່ວນກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ປວດຫົວໄມເກນເພີ້ມຂື້ນ
5.ກຽມຢາແກ້ປວດຫົວໄວ້ປະຈຳບ້ານຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຢາໝົດຫາກຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງປະຈຳໃຫ້ເຮັດກຽມຢາໄປພ້ອມທຸກຄັ້ງວິທີ ງ່າຍໆນີ້ລອງນຳໄປໃຊ້ເບີງ

..............................................................................................................................................................