ເຄັດລັບການບໍລິຫານສະໝອງ

ແຫຼ່ງກຳເນີດພະລັງງານທາງໃຈທີ່ແທ້ຈີງຂອງຄົນເຮົານັ້ນເກີດຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຂອງເຊວສະໝອງດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ທ້າທ້າຍຈິດໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມຫາແຮງກະຕຸ້ນເລັກນ້ອຍເພື່ອເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດນັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຈີງ.

ຟື້ນຖານສຳຄັນຂອງການຮັກສາແລະປັບປຸງຄວາມຈຳໄລຍະສັ້ນນັ້ນເກີດຈາກການບໍລິຫານຈິດໃຈແລະຈະເປັນການຊ່ວຍເປີດທາງໃນການເກັບພະລັງງານທາງໃຈໄວ້ໄດ້ຫຼາຍພະລັງງານທາງໃຈເຮົານັ້ນມັກຈະສູນເສຍໄປງ່າຍໆກັບການຄົ້ນຫາຄຳຍາກໆ ຊື່ ວັນທີ ຫຼື ເບີໂທລະສັບແລະເມື່ອຄົນເຮົາອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນຄວາມສາມາດໃນການຈົດຈຳໃນໄລຍະສັ້ນກໍ່ຈະລົດລົງໄປນຳ ຊື່ງບັນ ຫານີ້ພົບໃນໝູ່ຄົນໝຸ່ມສາວຄືກັນ.

ແຕ່ເຮົາກໍ່ຍັງສາມາດບໍລິຫານສະໝອງໃຫ້ສະຫຼາດແລະເຂົ້າເຖີງໜ່ວຍຄວາມຈຳຂອງສະໝອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າສະໝອງ ຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມເຖີງຂັ້ນທີ່ສຸດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້.

  • ບໍລິຫານເຊວສະໝອງ: ອີກວິທີໜືງທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊື່ອມລົງຂອງຄວາມຈຳໄລຍະສັ້ນກໍ່ຄືການຝືກ ຄໍານວນໃນໃຈຊື່ງເຮົາຄວນຈະເຮັດເປັນປະຈຳທຸກມື້ໆລະ 2-3 ນາທີ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄຳນວນຕົວເລກບວກ , ລົບ, ຄູນ, ຫານ ຫຼື ການຫັດປ່ຽນພະຍັນຊະນະຂອງຄຳຫຼືວະລີເດີມທີ່ມີຢູ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຫຼືວະລີໃຫມ່.
  • ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຈິດໃຈ: ເປັນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ປັບປຸງທັ້ງຄວາມຈື່ຈຳໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວໄດ້ດີ ໂດຍ ການໃຊ້ບົດປະພັນ,ບົດສູດມົນຫຼືປະໂຫຍກອ້າງອີງຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ຊື່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຈາກໜັງສື ວິທີ ປະຕິບັດງ່າຍໆແລະເຮັດໄດ້ເປັນປະຈຳນັ້ນຄືໃຫ້ເລືອກບົດປະພັນນັ້ນມາທ່ອງໄວ້ 2-3 ປະໂຫຍກກ່ອນນອນ ແລະ ເມື່ອຕື່ນຂຶ້ນມາໃນຕອນເຊົ້າກໍ່ທ່ອງຄືນອີກເທື່ອໜື່ງທຸກໆເຊົ້າຕິດຕໍ່ກັນ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນນັ້ນເຮົາອາດ ຈະສາມາດຈົດຈຳໄດ້ຢ່າງຫຼາຍບໍ່ເກີນ 5-6 ປະໂຫຍກ ພະລັງງານທາງໃຈທີ່ທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບນັ້ນຈະນຳໄປສູ່ການປັບ ປຸງແກ້ໄຂຢ່າງຖາວອນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ.

........................................................................................................................................................................................