ເຄັດລັບກະຕຸ້ນຄົນໃນທີມ

ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າການເປັນຫົວໜ້າທີ່ດີນັ້ນຈະຕ້ອງເກັ່ງໃນດ້ານການບໍລິຫານຢ່າງດຽວກໍ່ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນບໍ່ນ້ອຍກ່ວາສິ່ງອື່ນໃນການເຮັດທຸລະກິດຄື ການຮັກສາຄວາມສໍາພັນ ການຊີ້ນໍາ ກະຕຸ້ນປຸກພະລັງໃນທີມ ຊຶ່ງບ່ອນນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າທັກສະເລື່ອງການເປັນຫົວໜ້າສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດບອກວ່າຫົວໜ້າທີ່ມີທັກສະຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສັ່ງວຽກ ມອບໝາຍວຽກໃຫ້ລູກນ້ອງເຮັດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າລູກນ້ອງຄົນໃດເໝາະກັບວຽກແບບໃດ ແຕ່ຕ້ອງອາໄສເທັກນິກການໂອ້ລົມ ຮັບຟັງ ການພະຍາຍາມເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈມາປັບວ່າຈະຕ້ອງເຮັດແບບໃດໃຫ້ລູກນ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບກ້ວາເກົ່າ ໂດຍອາດເລີ່ມຈາກວິທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1.ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວພະນັກງານເລື່ອງທັກສະນະຄະຕິ ເລື່ອງ ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນເພາະມັນເປັນສິ່ງພື້ນຖານທີ່ຈະກໍານົດວ່າເຮົາຈະປະພຶດຕົນແບບໃດ ມີທ່າທາງແບບໃດ ຄິດແບບໃດກັບຄົນໆນັ້ນ ຫົວໜ້າທີ່ຈະເປັນໂຄດທີ່ດີຕ້ອງເລີມຈາກເລື່ອງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັບຄົນໃນທີມ ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີໃຫ້ເກີດຂື້ນໃນການເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນສັກຍະພາບຂອງຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ວ່າເຂົາມີຄວາມສາມາດ ໂດຍຈະບອກໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າເຮົາເຊື່ອໝັ້ນເຂົາບ່ອນໃດ ຍ້ອນຫຍັງ

2.ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເປັນເລື່ອງສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະການທີ່ຄົນໃນທີມຮູ້ວ່າເປົ້າໝາຍຂອງວຽກນີ້ ຫຼື ຂອງບໍລິສັດແມ່ນຫຍັງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຮັດວຽກອອກມາກົງກັບທີ່ເຮົາຄາດຫວັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ວຽກອອກມາຖືກໃຈ ແລະ ມີປະສິດທີິພາບ ຊຶ່ງບ່ອນນີ້ເປັນໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າໝົດທຸກຄົນທີ່ຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ຄົນໃນທີມຮູ້ເຖິງມາດຕະຖານການວັດຄວາມສໍາເລັດທີ່ຊັດເຈນຂອງອົງກອນ ຫຼື ຮູ້ເຖິງເປົ້າໝາຍ ແລະ ແນວທາງການດໍາເນີນວຽກ

3.ເປີດໃຈຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈລູກນ້ອງ ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາໄດ້ ຄືຫົວໜ້າຕ້ອງຍ່າງເຂົ້າຫາບໍ່ແມ່ນຖ້າໃຫ້ລູກນ້ອງຕ້ອງເປັນຝ່າຍເລີ່ມເປີດໃຈຮັບຟັງ ມີທັກສະການຟັງທີ່ດີ ການໃຫ້ເວລາກັບຄົນໃນທີມຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຮູ້ວ່າທ່ານຈະເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບເຂົາໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂື້ນກໍ່ຕາມ

4.ໃຫ້ Feedback ເປັນເລື່ອງທີ່ເປັນຕາຢ້ານສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ ນັ້ນເປັນເພາະເຮົາຄິດວ່າເລື່ອງ Feedback ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໄປໃນທາງລົບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງການໃຫ້ Feedback ຖືເປັນວິທີ່ການທົດລອງວຽກການໂຄດຊິ່ງທີ່ດີຫຼາຍອີກວິທີໜຶ່ງ ເພາະຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກການໃຫ້ Feedback ຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງຮູ້ວ່າເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈັບຕາເບິ່ງເຂົາຢູ່ບໍ່ແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຮັດວຽກແບບຕົວໃຜຕົວລາວ ການທີ່ພະນັກງານຮູ້ຈຸດອອ່ນຂອງຕົວເອງ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາພັດທະນາຕົວເອງໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ໄວຂື້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກດີຂື້ນອີກດ້ວຍ ການໃຫ້ Feedback ສ້າງສັນເພື່ອການປັບປຸງນັ້ນກໍ່ຄວນຈະເວົ້າກັນແຕ່ 2 ຄົນ ບໍ່ຄວນຕໍານິຕໍ່ໜ້າພະນັກງານຄົນອື່ນ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອັບອາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານລົບກັບມາ