ເຂົາຮ້ອງວ່າ ຫຼັບຄາແຄ່ງຂອງແທ້ ຕ້ອງເບິ່ງ!!!

............................................................................................................................................................