ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບສາວງາມຄົນນີ້ ລາວເຮັດຫຍັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ພໍໃຈ

ໂດຍຂໍຄວາມຂ້າງເທິງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຕົນເອງ ທີ່ຖືກປະຊາຊົນຈົ່ມວ່າເລື່ອງຄ່າໄຟຟ້າແພງເກີນເຫດ ເຊິ່ງກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາວຕຸກຕາ ເກີດອາລົມຮ້າຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຕົນເອງກໍເປັນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ ຟຟລ. 

     ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແມ່ນວ່າຈະໃຈຮ້າຍປານໃດກໍບໍ່ຄວນທີ່ຈະເວົ້າແບບນັ້ນອອກມາ ເພາະຄົນທົ່ວປະເທດອາດຈະຄິດວ່າ ເຈົ້າຄືຄົນເຫັນແກ່ຕົວເກີນໄປ ເພາະໄຟຟ້າບໍ່ແມ່ນຂອງສ່ວນຕົວ ແຕ່ເຈົ້ຊໍ້າພັດມາອ້າງວ່າ ໄຟຟ້າຂອງພວກຂ້ອຍ (ກູ) ເຊິ່ງມັນກໍເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ພໍໃຈໃນຄໍາເວົ້າແບບນີ້ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວໄຟຟ້າລາວກໍແມ່ນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທຸກຄົນ ທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍກັນຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ.

      ກັບກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທາງພວກເຮົາຢາກໃຫ້ສາວຕຸກຕາອອກມາຂໍໂທດກັບປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ ເພາະຖ້າເຮັດຜິດແລ້ວຍອມຮັບ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນກໍຄົງຈະໃຫ້ອະໄພຢ່າງແນ່ນອນ.