ເກັ່ງ 10 ຢ່າງ ຂອງຄົນທີ່ເຮັດຫຍັງກໍສຳເລັດ

ລອງມາເບິ່ງນຳກັນດູ ຄົນທີ່ເຮັດຫຍັງກໍສຳເລັດນັ້ນ ເຂົາເກັ່ງຫຍັງແດ່ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ?
1. ເກັ່ງ ໃນການຊື່ນຊົມຜູ້ອື່ນ
2. ເກັ່ງ ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ດີ ຈຸດເດັ່ນ ຂອງຜູ້ຄົນໄດ້ ແມ່ນແຕ່ຈຸດນ້ອຍໆ ກໍຍັງເຫັນ
3. ເກັ່ງ ໃນການໃຫ້ກຳລັງໃຈຄົນອື່ນ ເປັນຕົ້ນແບບທີ່ດີ
4. ເກັ່ງ ໃນການໃຫ້ພະລັງໂຕເອງທຸກວັນ ໃສ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລົງໄປ
5. ເກັ່ງ ໃນການຊື່ນຊົມໂຕເອງແບບງຽບໆ ແລະຄິດແຕ່ເລື່ອງດີໆ
6. ເກັ່ງ ໃນການຊອກຫາຄຸນຄ່າຂອງທຸກຢ່າງ ທີ່ອ້ອມຂ້າງ ເບິ່ງເຫັນເປັນແຕ່ເລື່ອງດີ
7. ເກັ່ງ ໃນການທີ່ມີຫຍັງແລ້ວເຮັດທັນທີ ບໍ່ມີຄຳວ່າຈັກໜ້ອຍກ່ອນ
8. ເກັ່ງ ໃນການຊອກຫາຂໍ້ດີໃຫ້ໂຕເອງ ຍິນດີກັບສິ່ງທີ່ຕົນມີ ແລະເອົາອອກມາເປັນຈຸດເດັ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນອື່ນແລະສັງຄົມ
9. ເກັ່ງ ໃນການເຫັນຈຸດບົກພ່ອງຂອງຕົນເອງ ແລ້ວປັບປຸງໂຕເອງ
10. ເກັ່ງ ໃນການຂອບໃຈຄົນຈົນເປັນນິໄສ ເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງຜູ້ພົບປະງ່າຍໆ ທໍ່ນີ້ ສົມພໍຄົນທີ່ເຂົາສຳເລັດຈັ່ງເຮັດໄດ້.

=====================================================================================================