ຮ້ອງໄຫ້ແລ້ວໄດ້ຫຍັງຂື້ນມາ ຄົ້ນພົບຄວາມຫມາຍຂອງນໍ້າຕາ

ຈໍາຄັ້ງລ່າສຸດທີ່ທ່ານເສຍນໍ້າຕາໄໄດ້ບໍ່ ? ໃນວິນາທີທີ່ນໍ້າຕາຈໍານວນຫນຶ່ງມິລິລິດ ຂະນະທີ່ນໍ້າຕາກໍາລັງໄຫຼອອກຈາກດວງຕາທັງສອງ ຫົວໃຈຂອງທ່ານສົ່ງສັນຍານລັບບອກເຖິງຫຍັງ ເຫດຜົນຂອງການເສຍນໍ້າຕາ ອາດມາຈາກຄວາມຍິນດີຫລາຍີ່ບໍ່ເຄີບພົບມາກ່ອນ ຫລື ເປັນຄວາມເຈັບປວດທຸກທໍລະມານຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍ

ທ່ານອາດຮູ້ສຶກປອດໄພໄດ້ເມື່ອທ່ານແອັບຮ້ອງໄຫ້ໃນຜ້າຫົ່ມ ແຕ່ບາງຄົນກັບຮ້ອງໄຫ້ໄດ້ດີກ່ວາທ່າມກາງຜູ້ຄົນ ຫລື ຢືນຢູ່ກາງເວທີ ກ້ອງຍິ່ງຈັບມາຫລາຍເທົ່າໃດຍິ່ງດີ ເພາະນໍ້າຕາຂອງທ່ານນີ້ສື່ເຖິງລັກສະນະ

ຄວາມໝາຍຂອງນໍ້າຕາສັດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍຊັບຊ້ອນລັ່ງນໍ້າຕາກັນໄດ້ຫມົດ ຫາກເຮົາຈະລອງສໍາຫລວດກ້ວາງໆ ຕັ້ງແຕ່ສັດເລືອຄານ ຈົນໄປເຖິງ ສັດ ທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ນໍ້າຕາຊ່ວຍປົກປ້ອງດວງຕາຈາກສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງ ເພາະຫນ່ວຍຕາເອງມີລະບົບຊິວນິເວດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຮ່າງກາຍຢູ່ຫລາຍປະການ ພວກມັນຈຶ່ງເປັນເອກເທດ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນພິເສດ ແຕ່ມະນຸດຫນ້າຈະເປັນສິ່ງມີຊີວິດສາຍພັນພິເສດທີ່ສາມາດຮ້ອງໄຫ້ໄດ້ໂດຍອາໄສແຮງຂັບເຄື່ອນທາງຄວາມຮູ້ສຶກ ບໍ່ໄດ້ເພື່ອປົກປ້ອງດວງຕາ ຈາກຈຸລະຊີບ ແລະ ສິ່ງແປປວນພຽງຢ່າງດຽວ

ທີ່ສໍາຄັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ ເພື່ອຄວາມໂສກເສົ້າພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ສາມາດເສຍນໍ້າຕາໃນຍາມສຸກໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ນັກຄິດຫລາຍທ່ານໃນອາດີດລ້ວນວົນວຽນຫາຄໍາຕອບ ກົນໄກການຮ້ອງໄຫ້ອັນເປັນປິດສະຫນາຂອງມະນຸດ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຟັງແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍຕອບໂຈດໄດ້ປານໃດ

ນັກວິເຄາະທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າການຮ້ອງໄຫ້ກໍ່ປຽບເຫນືອນການຂັບຖ່າຍປັດສະວະຜ່ານທາງດວງຕາ ເຖິງຈະຟັງເບິ່ງບໍ່ເປັນຕາເຊື່ອແຕ່ກັບຝັງຮາກເລິກໄປເຖິງນັກຄິດທ່ານຫນຶ່ງ ແລະ ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ການຮ້ອງໄຫ້ຂອງເພດຍິງເປັນອາການໜຶ່ງຂອງຄວາມອິດສາອົງຄະຊາດເພດຊາດ ໂດຍຜູ້ຍິງຈະຮ້ອງໄຫ້ປະດຸດການປັດສະວະ (ກໍ່ຍັງຟັງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຢູ່ດີ ຖ້າເອົາມາເວົ້າໃນຍຸກນີ້)

ຄໍ່ນິຍາຍທີ່ຟັງຫນ້າເຊື່ອຂື້ນມາກໍ່ຄືຂອງ ຊາລສ໌ ດາວິນ ທີ່ເອົາມຸມມອງວິວັດທະນາການມາຈັບໃຫ້ຫນ້າຟັງຂື້ນ ເມື່ອເຂົາກ່າວວ່າ ການຮ້ອງໄຫ້ເປັນຜົນພວງຈາກວິວັດທະນາການທີ່ຊ່ວຍຫຼໍ່ຫຼື່ນດວງຕາ ປົດເປືອງເຮົາອອກຈາກຄວາມທຸກໂສກຜ່ານການລະບາຍອອກ ແຕ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ທີ່ມາທີ່ໄປຂອງກົນໄກນີ້ຊັດເຈນ ແຕ່ຍອມຮັບວ່າການລະບາຍອອກເປັນການນິຍາມທີ່ຍອມຮັບກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເປັນການປົດເປືອງອາລົມທີ່ຕຶງຄຽດ ຜ່ານກົນໄກທາງທໍາມະຊາດຂອງຮ່າງກາຍ ຄ້າຍຄືການສະແດງອອກທາງອາລົມອື່ນໆ ຄວາມຄຽດ ຄວາມສຸກ ຄວາມເສົ້າ