ຮ່ວມກິດຈະກຳລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນກັບ JDB

ຮ່ວມກິດຈະກຳລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນກັບ JDB ພຽງແຕ່ທ່ານ LIKE&Share ຮັບຄັນຮົ່ມງາມໆ ພ້ອມບັດ ATMຟຣີ ພ້ອມຄ່າທຳນຽມຕະຫຼອດປີ 2015 
ກະຕິກກາງ່າຍໆພຽງແຕ່ທ່ານ Like& share ຮູບພາບນີ້
www.jdbbbank.com.la