ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ຜັກເຫຼົ່ານີ້ກິນດີບບໍ່ໄດ້

   ພືດຜັກທີ່ເຮົາຮັບປະທານເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນບາງຢ່່າງກໍ່ມີປະໂຫຍດອັນຫຼວງ ຫຼາຍ ແລະ ສາມາດກິນດິບໄດ້ແຕ່ກໍມີ ບາງຊະນິດທີ່ບໍ່ສາມາດກິນດິບໆໄດ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຮັບກັບສານປະກອບຕ່າງໆທີ່ມີໃນພືດຜັກຈຳນວນ ນັ້ນບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ:

• ກະຫຼໍ່າປີດິບ: ໃນກະຫຼໍ່າປີດິບມີສານພິດທີ່ເອີ້ນວ່າ: ກອຍໂຕເຈນ ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ຈະໄປກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຕ່ອມໄທຣອຍ ຈັບໄອໂອດີນ ໄປສ້າງເປັນສານຮໍໂມນ ໄທຣ໊ອກຊິນໄດ້ ຊຶ່ງຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຄືຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໂລກຄໍກິນເລືອດ ແຕ່ສານພິດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກ ທຳລາຍໄດ້ໂດຍການຕົ້ມຈິ່ງຄວນຮັບປະທານກະຫຼໍ່າປີສຸກຈະດີກວ່າກະຫຼໍ່າປີດິບ.

• ຖົ່ວງອກດິບ: ໃນພືດຕະກູນຖົ່ວປະກອບດ້ວຍສານໄຟເຕດ ຊຶ່ງເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແລ້ວມັນຈະໄປຈັບແຮ່ທາດບາງຊະນິດທີ່ຢູ່ ໃນອາຫານເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດ ດູດຊຶມແຮ່ທາດເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າຮ່າງກາຍ ຮ່າງກາຍກໍຈະເປັນໂລກຂາດແຮ່ທາດ, ສານ ພິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກຳຈັດໄດ້ໂດຍການຕົ້ມແຕ່ຖ້າປຸງໃຫ້ສຸກສານໄຟເຕດຈະລະລາຍໄປ ຫຼື ມີປະລິມານໜ້ອຍ.

• ມັນຕົ້ນດິບ: ມັນຕົ້ນດິບມີສານ limanarin ຊຶ່ງສາມາດຍ່ອຍປ່ຽນເປັນຮູບ limanarin ໄດ້ສານດັ່ງກ່າວນີ້ອອກລິດຢັບຢັ້ງ ການຫາຍໃຈລະດັບເຊລ ໂດຍຢັບຢັ້ງການຂົນສົ່ງສານ ອິເລັກຕຣອນໃນໄມໂຕຄອນ ໂດຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້ໃນ ເວລາວ່ອງ ໄວສານທັງສອງນີ້ຈະຖືກທຳລາຍເມື່ອນຳມັນມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສຸກກ່ອນຮັບປະ ທານ.

• ໝາກຖົ່ວຍາວ: ເປັນຜັກທີ່ມີສານແກ໊ສຂ້ອນຂ້າງສູງ ໂດຍສະເພາະແກ໊ສກາກບອນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ ດັ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງບໍ່ ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ມີບັນຫາການຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ.