ຮູ້ໄວ້ບໍ່ເສຍຫາຍຢາປົວພິດຈາກງູກັດ

ໝາກນາວຊ່ວຍແກ້ພິດງູກັດ


ຮູ້ໄວ້ບໍ່ເສຍຫາຍຢາປົວພິດຈາກງູກັດ ເພາະງູເປັນສັດເລືອຄານທີ່ມີພິດຮ້າຍແຮງຫາກເຮົາບໍ່ຮູ້ມີທີຮັກສາຄົນທີ່ຖືກກັດສາມາດເສຍຊີວິດໃນເວລາອັນສັ້ນໆ.
ໃນນັ້ນຢາດີກໍ່ມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ຫາຫາຍດີໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ແອັດນຳເອົາຜົນດີຂອງໝາກນາວມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານ ຫາກວ່າມີຄົນໃກ້ຕົວ ຫຼື ໄປພົບເຫັນຄົນທີ່ຖືກງູກັດຕ້ອງນຳໃຊ້ໝາກນາວແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ.


1. ເມື່ອຄົນຖືກງູກັດແລ້ວໃຫ້ນອນຊື່ໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນທົ່ວນຮ່າງກາຍຊ້າລົງ ການເຮັດແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພິດງູກະຈາຍຊ້າລົງເຊັ່ນດຽວກັນ.

2. ຖ້າຖືກງູກັດແລ້ວໃຫ້ເອົາເສືອກຫັດເທິງບ່ອນງູກັດ ແລະຮັດຢູ່ລະຫວ່າງແຜງູກັດກັບຫົວໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເລືອດຢຸດໄຫຼ ແລະກັນບໍ່ໃຫ້ພິດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດດຳ ບໍ່ຕ້ອງຮັດແຮງເກີນໄປຈົນເລືອດຢຸດໄຫຼ.

3. ໃຊ້ມີດທີ່ສະອາດ ແລະຂ້າເຊື້ອແລ້ວ ກີດລົງບ່ອນທີ່ເປັນແຜເປັນລັກສະນະຮູບກາກະບາດໃຫ້ເລິດພໍປະມານ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຈະເສຍເລືອດຫຼາຍ ເພາະນັ້ນຖືເປັນການຊ່ວຍລ້າງພິດອອກມາອີກທາງໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ດູດພິດອອກມາຈາກແຜທີ່ເອົາມີດກີດ ເມື່ອດູດແຜອອກມາແລ້ວຮີບຖົມຖີ້ມທັນທີ ແລ້ວເອົານຳ້ແຂງວາງໄວ້ບ່ອນແຜ ລະວັງຢ່າໃຫ້ແຜທີ່ຖືກງູກັດຢູ່ຕ່ຳ.

4. ໃຫ້ກິນນຳ້ໝາກນາວລົງໄປ ປະມານໝາກໃຫຍ່ 1 ໜ່ວຍ, ນ້ຳໝາກນາວຈະໄປທຳປະຕິກິລິຍາກັບພິດງູທີ່ເຂົ້າໃສ່ກະເພາະອາຫານ ລໍຖ້າອີກຈັກໜ້ອຍຄົນເຈັບຈະຮາກອອກມາ ອາດຈະມາເລືອດປົນເລັກນ້ອຍ ນັ້ນສະແດງວ່າພິດງູໝົດລິດແລ້ວ.

5. ໃຫ້ຄົນເຈັບດື່ມກາເຟ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນໆ ແຕ່ຫ້າມດື່ມສິ່ງທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ຢ່າລືມວ່າເມື່ອຄົນທີ່ຖືກງູກັດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ພິດນັ້ນຄ່ອຍໆເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈ ຖ້າຫາກເຮົາເໜັງ ຫຼື ເຄື່ອນຕົວແຮງເທົ່າໃດພິດນັ້ນຈະເລ່ງເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈໄວເທົ່ານັ້ນ ຄົນເຈັບຈິ່ງບໍ່ຄວນເຄື່ອນໄຫວແຮງ ຫຼັງຈາກປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວຮີບນຳໄປໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນທີ່ສຸດ.