ຮູ້ຫຼືບໍ່....ເວລາຍຸງດູດເລືອດ ຫາເສັ້ນເລືອດພົບໄດ້ແນວໃດ?

 

 

 

ຫລາຍໆຄົນອາດຈະສົງໃສວ່າ ເວລາຍຸງກັດດູດເລືອດເຮົາ ມັນຫາເສັ້ນເລືອດເຮົາພົບໄດ້ແນວໃດ ພາບນີ້ເປັນຄຳຕອບສຳລັບເຮົາ...ຊື່ງຫຼັງຈາກຍຸງເຈາະປາກເຂົ້າໄປໃຕ້ຜິວໜັງ ໃຊ້ປາກຄວານຫາເສັ້ນເລືອດຫຼັງຈາກທີ່ຫາເສັ້ນເລືອດພົບ ກໍ່ຈະລົງມືການດູດເລືອດເລີຍ.