ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຄຸນສົມບັດ:

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ

- ສາມາດອອກແບບກຣາຟຟິກພື້ນຖານໄດ້

- ມີມະນຸດສຳພັນດີ ກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

- ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: 020 22001268. 020 23631268

ຫຼື E-Mail ມາໄດ້ທີ່ info@vtrtravel.com