ຮັງແຄແມ່ນຫຍັງ ມາຮູ້ຄໍາຕອບກັນ

ຮັງແຄແມ່ນອາການໜຶ່ງທີ່ໜັງຫົວມີສະເກັດອອກມາ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະມີອາການຄັນນໍາດ້ວຍເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນຮັງແຄບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃຈໃນຕົວເອງເມື່ອຕອນອອກຈາກບ້ານ ຮັງແຄສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ສໍາລັບຄົນທີ່ອາການບໍ່ຮຸນແຮງອາດຈະຫາແຊມພູກໍາຈັດຮັງແຄ ຫລື ເມື່ອມີອາການຮຸນແຮງຈໍາຕ້ອງໄປພົບແພດເພາະອາດຈະມີອາການແຊກຊ້ອນ ຜິວໜັງຂອງເຮົາຈະມີການຜະລິດເຊວຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍທີ່ເຊວຜິວເກົ່າຈະຫຼຸດໄປຈະມີເຊວຜິວໃໝ່ຂື້ນມາແຕ່ມີສາເຫດຫຼາຍປະການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຊວຜິວຂອງຮ່າງກາຍຜະລິດເຊວຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິຕົວຢ່າງຜິວໜັງແຫ້ງບໍ່ມີນໍ້າມັນ,ເຊື້ອລາ,ໂລກຕ່າງໆ,ອາການແພ້ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເປັນສະເກັດມີອາການຄັນແລະແດງຂື້ນມາ ບາງຄັ້ງອາດຈະມີອາການທີ່ຮຸນແຮງຈົນເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນໄດ້.

ສາເຫດຂອງຮັງແຄ

- ໜັງຫົວແຫ້ງ ປົກກະຕິແລ້ວໜັງຫົວຂອງຄົນເຮົາມີຕ່ອມໄຂ່ມັນຫຼາຍ ເມື່ອຂາດມັນໄປຈະເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວແຫ້ງບໍ່ມີມັນພຽງພໍກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດສະເກັດຂື້ນມາໄດ້ໂດຍສະເພາະຊ່ວງໜ້າໜາວອາກາດມີຄວາມແຫ້ງກວ່າປົກກະຕິຈຶ່ງເກີດຮັງແຄຂື້ນງ່າຍ ນອກຈາກນັ້ນແຊມພູທີ່ໃຊ້ສະຜົມເອງກໍ່ເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວແຫ້ງໃນບາງຄັ້ງການກິນອາຫານທີ່ມີລົດຈັດ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກໍຮໍຫລາຍເກີນໄປກໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ນໍ້າມັນຜິວໜັງນ້ອຍໄດ້.

- ຜິວໜັງອັກເສບ ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄັນ ແລະ ເປັນບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງໜັງຫົວແຫ້ງ,ເປັນສະເກັດຄັນ,ມີອາການແດງ ຫລືອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການອັກເສບມີແນວໂນ້ມຈະກະຈາຍໄປສ່ວນອື່ນນໍາອີກເຊັ່ນ: ຫຼັງຫູ,ຄິ້ວ.

- ການຫວີຜົມ ຄົນທີ່ບໍ່ໝັກຫວີຜົມຈະມີຮັງແຄໄດ້ງ່າຍ ເພາະການຫວີຜົມຊ່ວຍໃຫ້ກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຕ່າງໆຂອງເສັ້ນຜົມແລະໜັງຫົວ.

- ຈຸລິນຊີບາງຊະນິດ ຫາກມີຈຸລິນຊີເຕີບໂຕທາງໜັງຫົວຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຮັງແຄໄດ້ ຜິວໜັງຂອງບາງຄົນມີຄວາມໄວຕໍ່ຈຸລິນຊີເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ ແລະ ຍິ່ງຢູ່ໃນອາກາດທີ່ເໝາະແກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮັງແຄໄດ້ງ່າຍ.

- ການສະຜົມ ໃຊ້ແຊມພູສະທີ່ຮຸນແຮງເພາະເປັນສານເຄມີ ຫລື ການສະຜົມຕະຫລອດ ເພາະຈະໄປທໍາຮ້າຍນໍ້າມັນທີ່ໜັງຫົວບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ລວມໄປເຖິງຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສະຜົມເຊັ່ນດຽວກັນເຮັດໃຫ້ແບກທີ່ເຣຍບາງຊະນິດສະສົມເຮັດໃຫ້ເກີດຮັງແຄໄດ້ເຊັ່ນກັນ

- ອາຫານ ຄົນທີ່ຂາດວິຕາມິນບີ,ສັງກະສີ,ໄຂມັນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຮັງແຄໄດ້ຫຼາຍ.

- ຄົນທີ່ແພ້ຜະລິດຕະພັນເບິ່ງແຍງເສັ້ນຜົມ ເຊັ່ນ: ແຊມພູ,ຄີມນວດຜົມ,ນໍ້າຢາຍ້ອມຜົມ,ເຈວແຕ່ງຊົງຜົມເປັນຕົ້ນ.

- ສະພາບຜິດ ສະພາບຜິວບາງຄົນເປັນບັນຫາກາກເຮື້ອນ,ໂລກສະເກັດເງິນ ຫຼື ຜູ້ປ່ວຍເປັນໂລກທາງຜິວໜັງ

- ອາການເຈັບປ່ວຍ ຜູ້ປ່ວຍເປັນໂລກບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ເກີດຮັງແຄໄດ້ງ່່າຍ ເຊັ່ນ: ໂລກທາງລະບົບປະສາດ, ໂລກຫົວໃຈ,ໂລກພູມແພ້.

- ຄວາມຄຽດ ມີຫຼາຍກໍລະນີພົບວ່າຄວາມຄຽດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນໍ້າມັນທີ່ຜິວໜັງເຮັດໃຫ້ຜະລິດໄດ້ນ້ອຍ

- ເຊື້ອລາ ເຊື້ອລາບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບກັບນໍ້າມັນທີ່ຜິວໜັງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ

- ການຮັກສາຮັງແຄ ຄວນຄໍານຶງເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເກີດຮັງແຄ ໂດຍຈະເນັ້ນໃນການສະລໍການຜະລິດເຊວຜິວໂດຍທີ່ໃຊ້ແຊມພູທີ່ມີສ່ວນປະສົມໃນການກໍາຈັດຮັງແຄບໍາລຸງໜັງຫົວໂດຍທົ່ວໄປກໍ່ມີສະໝູນໄພນໍາອີກເຊັ່ນ: ໝາກຂີ້ຮູດ, ນໍ້າມັນໝາກກອກ.

            ການໃຊ້ແຊມພູກໍາຈັດຮັງແຄຄວນໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລາຍລະອຽດຂອງການໃຊ້ງານ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ສະທຸກວັນຈົນກ່ວາຮັງແຄຈະຫາຍການສະທຸກຄັງຈະຕ້ອງນວດໜັງຫົວແລະເສັ້ນຜົມປະມານ 5ນາທີກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຊຶມເຂົ້າໄປໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.