ຮອຍຍິ້ມເຮັດໃຫ້ໜ້າແກ່ ແຄ ຫຼື ບໍ່ ?

ຍິ້ມແລ້ວເຫັນຮອຍຕີນກາ ແຕ່ໃຜຈະສົນໃຈຖ້າຄົນອ້ອມຂ້າງເຮົາໂອເຄກັບມັນ

ເຖິງແມ່ນລິບສະຕິກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຍິ້ມງາມ ແລະ ເບິ່ງຄືເດັກລົງ, ແຕ່ໃນການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າ ການຍິ້ມເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຄືແກ່ກ່ອນອາຍຸໄດ້.ການສຶກສາທີ່ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານກ່ຽວກັບການວິໄຈຂອງສະຫາລັດອາເມລິກາລະບຸວ່າ: ນັກວິໄຈໄດ້ໃຫ້ອາສາສະໝັກທາຍອາຍຸຂອງຄົນໃນຮູບພາບທີ່ປະກົດຂື້ນເທິງໜ້າຈໍເຊິ່ງມີທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ທີ່ມີໃບໜ້ານິ່ງ ແລະ ກໍາລັງຍິ້ມ ພົບວ່າ: ອາສາສະໝັກທາຍອາຍຸຄົນໆດຽວກັນແຕ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍທາຍໃບໜ້າຍິ້ມວ່າແກ່ກ່ວາໃບໜ້ານິ່ງ 2 ປີ ຊຶ່ງນັກວິໄຈເຊື່ອວ່າ ເປັນເພາະການຍິ້ມເຮັດໃຫ້ເຫັນຮອຍຕີນກາໃນໃບໜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ມີການສຶກສາໃນປີ ພສ 2555 ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງໄປອີກຄື ຜູ້ທີ່ສະແດງສີໜ້າດີໃຈຈະເບິ່ງເດັກກ່ວາອາຍຸແທ້ ແລະ ເບິ່ງເດັກກ່ວາຄົນທີ່ເຮັດໜ້າເສີຍເມີຍ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເມື່ອສອບຖາມອາສາສະໝັ້ກທັງ 40 ຄົນ ພົບວ່າ ມີ 33 ຄົນເຊື່ອວ່າ ຮອຍຍິ້ມຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເດັກຂື້ນໄດ້ສ່ວນຝ່າຍນັກວິໄຈໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ,ປະເດັນຫຼັກຂອງການທົດລອງຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຄົນຍັງເຊື່ອວ່າຮອຍຍິ້ມເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງຄືອອ່ນກ່ວາອາຍຸ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນອື່ນຈະເບິ່ງວ່າແກ່ກອນອາຍຸກໍ່ຕາມ.

ດັ່ງນັ້ນຢ່າແຄວ່າຄົນອື່ນຈະເບິ່ງເຮົາວ່າແກ່ຂື້ນຫຼືບໍ່ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຮອຍຕີນກາເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄີມບໍາລຸງໄປ ເພາະຄົນອ້ອມຂ້າງຈະຈົດຈໍາເຮົາວ່າເຮົາເປັນຄົນແບບໃດຈາກຮອຍຍິ້ມບໍ່ແມ່ນຮອຍຕີນກາ