ຮອງທູດອົດສະຕຣາລີ, ທ່ານ Andreas Zurbrugg ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຄງການປູກໝາກກ້ຽງເປັນສິນຄ້າ

ຮອງທູດອົດສະຕຣາລີ, ທ່ານ Andreas Zurbrugg ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຄງການປູກໝາກກ້ຽງເປັນສິນຄ້າໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງມີເນໂຣນ ຢູ່ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2015. ໂຄງການນີ້ແມ່່ນສ່ວນນື່ງຂອງແຜນງານຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍລິສັດ MMG Sepon ໃນການສະໜັບສະໜູນຊາວໄຮ່ນາທ້ອງຖິ່ນປູກຕົ້ນໜາກກ້ຽງ 5,000 ຕົ້ນ, ເກັບ ແລະ ຂາຍໝາກກ້ຽງ

. ທ່ານ ນາງ Susan ແລະ ທ່ານ Allen Jenkins ຈາກໂຄງການປູກໝາກກ້ຽງເປັນສິນຄ້າ (ຫ້ອງການໃຫ່ຍຢູ່ລັດ Queensland) ໄດ້ສະໜອງຊ່ຽວຊານ ແລະສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບໍລິສັດ MMG Sepon. ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເປີດໂຄງການນີ້ ຍັງມີ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ພະນະທ່ານ ດຣ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ແລະ ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ MMG Sepon, ທ່ານ Suresh Vadnagra.

ໂຄງການນີ້ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບໄດ້ ຈາກການນຳໃຊ້ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຫຼາຍນອກຈາກປູກພິຶດກະສິກຳຕາມລະດູການ

ທີ່ມາ Australia in Laos