ອາ​ຊຽນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ”

ອາຊຽນຄືການລວມ​ຕົວກັນເປັນອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດລະດັບພາກພື້ນຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນອ​າຊີຕະວັນອອກສຽງໃຕ້ ໂດຍລວມຕົວກັນໃນຊື່ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງ ອາຊີຕະວັນອອກສຽງໃຕ້ (Association of South East Asian Nations) ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ASEAN (ອາ​ຊຽນ)ໂດຍມີຈຸດປະສົງ

ໃນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມອາຊຽນກໍເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຮ່ວມມືກັນໃນທຸກດ້ານ ທັງດ້ານສັນຕິພາບ, ດ້ານຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ດ້ານນະເສດຖະກິດ, ດ້ານການກະຈາຍອົງຄວາມຮູ້ ແລະ ດ້ານສັງຄົມວັດທະນະທໍາ​ເທິງພື້ນຖານຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງປະເທດສະມາຊິກທຸກປະເທດ.