ອາຫານຫຼັກ 5 ໝູ່ມີຫຍັງແດ່ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ໝູ່ທີ່ 1 ໂປຣຕີນ

ໂປຣຕີນໄດ້ມາຈາກອາຫານຈໍາພວກເນື້ອສັດ,ເມັດມັນພືດ ແລະ ນົມ ມີໜ້າທີ່ສ້ອມແຊມສ່ວນທີ່ສີກຫຼອກຂອງຮ່າງກາຍ, ສ້າງກ້າມເນື້ອ, ພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ.

ໝູ່ທີ່ 2 ຄາໂບໄຮເດຣດ

ຄາໂບໄຮເດຣດ ໄດ້ຈາກສານອາຫານຈໍາພວກແປ້ງເຊັ່ນ: ເຂົ້າ,ເຂົ້າໂພດ,ນໍ້າມັນເຜືອກ,ນໍ້າຕານຊະນິດຕ່າງໆ ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ສ້າງໂປຣຕີນໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມຈໍາເປັນ.

ໝູ່ທີ່ 3 ວິຕາມິນ

ວິຕາມິນໄດ້ຈາກຜັກ ແລະ ຜົນລະໄມ້ເປັນຫຼັກ ໃນແຕ່ລະວັນຂອງຮ່າງການຕ້ອງການວິຕາມິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແຕ່ໃນຈໍານວນທີ່ບໍ່ມີຫຼາຍເກີນໄປ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ລະບົບຂັບຖ່າຍເປັນຕົ້ນ.

ໝູ່ທີ່ 4 ເກືອແຮ່

ເກືອແຮ່ໄດ້ຈາກພືດຜັກເປັນຫຼັກເປັນສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິເຊັ່ນ: ການສ້າງກ້າມເນື້ອ,ການສ້າງກະດູກ,ແຂ້ວ,ການຮັກສາສົມດຸນຂອງນໍ້າ,ການສ້າງເມັດເລືອດ ແລະ ການສ້າງເອນໄຊຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ.

ໝູ່ທີ່ 5 ໄຂມັນ

ໄຂມັນໄດ້ມາຈາກ ພືດ ແລະ ສັດ ເປັນຫຼັກໃນການໃຫ້ພະລັງງານກັບຮ່າງກາຍເນື່ອງຈາກໄຂມັນໃຫ້ພະລັງງານສູງສຸດເມື່ອທຽບກັບອາຫານອີກ 4 ໝູ່ທີ່ກ່າວມາ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຊ່ວຍລະລາບວິຕາມິນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນອີ, ວິຕາມິນດີ ແລະ ວິຕາມິນເຄ.

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າອາຫານຫຼັກທັງ 5 ໝຼ່ນັ້ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາກຫຼາຍ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກກິນອາຫານໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ພຽງພໍ ບໍ່ຄວນຮັບປະທານອາຫານຊໍ້າໆ ຫຼາຍເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເປັນໂຣກຂາດສານອາຫານ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຈະເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໄດ້