ອາການ ແລະ ການຮັກສາ ມະເຮັງນິວຖົງບີ

ອາການຂອງມະເຮັງນິວຖົງບີ

​- ມີອາການໂຕເຫຼືອງແລະຕາເຫຼືອງ.

- ມີອາການບໍ່ສະບາຍທ້ອງ ອຶດອັດແລະແໜ້ນທ້ອງ.

- ປວດທ້ອງທາງບໍລິເວນລຸ່ມຊາຍໂຄງຂວາ

- ມີອາກາດປວດຫຼັງແລະປວດບາ

- ບໍ່ສະບາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

- ຄັນຕາມໂຕທົ່ວຮ່າງກາຍ​

- ຍ່ຽວເປັນສີເຂັ້ມ

- ຖ່າຍເປັນສີອ່ອນ

- ເມື່ອຍງ່າຍ

- ເບື່ອອາຫານ

- ນ້ຳໜັກໂຕລົງໄວ

- ປວດຮາກຕະຫຼອດເວລາ

- ມີກ້ອນຢູ່ໜ້າທ້ອງ

ການຮັກສາມະເຮັງນິວຖົງບີ

1. ການຜ່າຕັດ ເປັນການຮັກສາຫລັກຂອງໂລກມະເຮັງນິວຖົງບີ ຊື່ງຈະຜ່າຕັດເອົາເນື້ອງອກແລະຜ່າຕັັດລະບາຍທໍ່ນ້ຳບີ

2. ເຄມີບຳບັດແລະຮັງສີຮັກສາ ໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່າຕັດເອົາມະເຮັງອອກໄດ້ໝົດ.