ອາການ ມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະຕ່າງໆທີ່ແມ່ຍິງຄວນຮູ້ໄວ້

ມະເຮັງເຕົ້ານົມໂລກຮ້າຍທີ່ພົບໃນແມ່ຍິງຕິດອັນດັບຕົ້ນໆມື້ນີ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈະພາມາຮຽນຮູ້ມະເຮັງເຕົ້ານົມແຕ່ລະໄລ ຍະຕ່າງໆເຊັ່ນ:ມະເຮັງເຕົ້ານົມໜຶ່ງໃນໂລະມະເຮັງທີ່ເກີດກັບຜູ້ຍີງຕ້ອງຄວນລະວັງໄວ້ເພາະເຮົາອາດມີຄວາມສ່ຽງກັບໂລກນີ້ໄດ້ ນອກຈາກວິທີປ້ອງກັນຈາກໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມແລ້ວ ມື້ນີ້ເຮົາຢາກຈະແນະນໍາໃຫ້ແມ່ຍິງທຸກຄົນມາສຶກສາອາການຂອງໂລກ ມະເຮັງເຕົ້ານົມແຕ່ລະໄລຍະເອົາໄວ້ກ່ອນ ແລ້ວມາເບິ່ງກັນວ່າ ອາການໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ່ 1,2,3 ແລະ 4 ມີຄວາມ ຮຸ່ນແຮງຂອງໂລກມະເຮັງຂະໜາດໃດ ແລະ ການຮັກສາມະເຮັງແຕ່ລະໄລຍະຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່ ລວມເຖິງວິທີເບິ່ງແຍງ ຕົວເອງຖ້າເປັນໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມອີກ.

1. ອາການມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 1

ມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 1 ນັບເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນໄລຍະຈະລຸກລາມກ້ອນມະເຮັງມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຍັງບໍ່ມີການແພ່ກະຈາຍໄປຍັງຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງຢູ່ຂີ້ແຫ້

  • ການຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 1

ມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນໄລຍະນີ້ ແພດໝໍອາດພິຈາລະນາຈາກທ່າອຽງຂອງອາການໂດຍເຝົ້າສັງເກດການລຸກລາມຂອງກ້ອນມະ ເຮັງດ້ວຍການເຮັດແມມໂມແຣມເປັນໄລຍະຊຶ່ງຫາກພົບເຫັນວ່າກ້ອນມະເຮັງເລີ່ມລຸກລາມແລ້ວ ກໍລະນີແພດໝໍອາດຮັກ ສາດ້ວຍການຕັດເອົາໂລກທີ່ເປັນເນື້ອຮ້າຍອອກຢ່າງດຽວ (Excision) ຫຼື ຕັດຮອຍໂລກອອກໄປຮ່ວມກັບການສາຍແສງ ຮັກສາເພາະບໍລິເວນຮອຍໂລກ (Breaste conservative treatment) ຫຼືໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງສູງແພດ ໝໍອາດຕັດເຕົ້ານົມອີກເບື້ອງອອກໄປເລີຍ.

2. ອາການມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 2

ກ່ອນມະເຮັງມີຂະໜາດ 2-5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ມີການແພ່ກະຈາຍຂອງເຊວມະເຮັງໄປຍັງຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງຢູ່ຂີ້ແຫ້ຂ້າງດຽວ ກັນ.

  • ການຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 2

ໄລຍະທີ່ເຊວມະເຮັງທີ່ມີການແຜ່ກະຈາຍມາຍັງຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງຢູ່ຂີ້ແຫ້ການຮັກສາອາດເຮັດໄດ້ 2 ວິທີຄື ຕັດຮອຍໂລກອອກ ໄປຮ່ວມກັບແສງຮັກສາສະເພາະບໍລິເວນຮອຍໂລກ (Breaste conservative treatment) ນອກຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງຕັດເອົາຕອມ ນໍ້າເຫຼືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາສຸ່ມກວດ ເພື່ອປະເມີນການແພ່ກະຈາຍຂອງເຊວມະເຮັງເພາະຫາກເຫັນວ່າມີການແພ່ກະ ຈາຍຂອງເຊວມະເຮັງທີ່ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງກ້ອງຂີ້ແຫ້ແທ້ ແພດໝໍຈະພິຈາລະນາໃຫ້ຢາເຄມີບໍາບັດນໍາອີກເປັນເວລາ 6 ເດືອນ.

  • ການຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 2

ເຮັດໄດ້ດ້ວຍວິທີ Modified Radical Mastectomy(MRM) ແມ່ນການຜ່າຕັດເອົາເຕົ້ານົມ ແລະ ຕ່ອມເຫຼືອງກ້ອງຂີ້ແຫ້ ອອກຫາກເຫັນວ່າເຊວມະເຮັງກະຈາຍໄປຫາຕ່ອມ ນໍ້າເຫຼືອງແລ້ວ ຊຶ່ງອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຢາເຄມີບໍາບັດນໍາອີກ 6 ເດືອນ ຫຼື ຫາກກໍລະນີຄົນເຈັບໝົດປະຈໍາເດືອນແລ້ວອາດມີການໃຫ້ຢາ Tomaxifen ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ຖ້າຜົນ ER ເປັນບວກ.

3. ອາການມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 3

ກ້ອນມະເຮັງມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ມີການແຜ່ກະຈາຍໄປຫາຕ່ອມ ນໍ້າເຫຼືອງທີ່ຂ້າງດຽວກັບແບບລຸກ ລາມຈົນເຮັດໃຫ້ກ້ອນນໍ້າເຫຼືອງທີ່ຖືກເຊວມະເຮັງກິນ ລວມຕົວຕິດກັນເປັນກ້ແນໃຫຍ່ ຫຼື ຕິດແໜ້ນກັບອະໄວຍະວະຂ້າງ ດຽວ.

  • ການຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 3

ຖ້າວິນິດໄສໄລຍະຂອງໂລກແລ້ວເຫັນວ່າຢູ່ໃນໄລຍະທີ 3 ການຮັກສາອາດຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໃຫ້ຢາບໍາບັດເຄມີ ຫຼືໃຫ້ຢາ ຕ້ານຮໍໂມນໃນຜູ້ເຈັບບາງຄົນ ເພື່ອຄວບຄຸມໂລກບໍ່ໃຫ້ລຸກລາມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫລຸດຂະໜາດຂອງກ້ອນມະເຮັງໃຫ້ມີຂະ ໜາດນ້ອຍລົງຈົນສາມາດຜ່າຕັດເອົາເນື້ອຮ້າຍອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ລຳບາກຫຼາຍ.

ທັງນີ້ການຮັກສາມີການໃຫ້ຢາໄດ້ 2 ທາງ ຊຶ່ງກໍ່ແມ່ນໃຫ້ຢາທໍາຮ້າຍເຊວມະເຮັງໃຫ້ເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ກ່ອນທໍາການຜ່າຕັດ ແລ້ວໃຫ້ຢາຕໍ່ອີກຫຼັງຈາກຜ່າຕັດຈົນຮອດກໍານົດ ຫຼືໃນກໍລະນີທີ່ໃຫ້ຢາໄປຈົນຄົບກໍາໜົດແລ້ວຈຶ່ງຜ່າຕັດເນື້ອຮ້າຍອອກໄປ ໝົດບາດດຽວ.

4. ອາການມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 4

ໄລຍະນີ້ຈະເຫັນວ່າກ້ອນມະເຮັງໂຕເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຈຸດສັງເກດຢູ່ທີ່ການແພ່ກະຈາຍຂອງເຊວມະເຮັງຈະລຸກລາມໄປຫາອະໄວ ຍະສ່ວນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ກະດູກ, ປອດ, ຕັບ ແລະ ສະໝອງເປັນຕົ້ນ.

  • ການຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະທີ 4

ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊວມະເຮັງໄປຫາອະໄວຍະວະອື່ນໆ ການຜ່າຕັດຈິ່ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ ສຸດ ເພາະຖ້າຕັດເຕົ້ານົມທີ່ເປັນເນື້ອຮ້າຍອອກໄປແລ້ວການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊວມະເຮັງກໍ່ຍັງຢູ່ ດັ່ງນັ້ນການຮັກສາສ່ວນ ໃຫຍ່ກໍ່ເພື່ອຫລຸດອາການແຊກຊ້ອນ ແລະ ເພີ່ມຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ເຈັບຊຶ່ງກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປືກສາແນວທາງຮັກສາ ອາການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງແພດໝໍຜູ້ເຈັບ ແລະ ຍາດພີນ້ອງ.

ທັງນີ້ລະຫວ່າງການຮັກສາແພດໝໍອາດຈະໃຫ້ຢາຮໍໂມນ ຫຼືຢາເຄມີບໍາບັດ ໂດຍອາດມີການພິຈາລະນາໃຫ້ຢາ Trastuzumab ລວມທັງ ໃຫ້ຢາ Tyrosine Kinase inhibitors ລວມກັບຢາເຄມີບໍາບັດແບບກິນ (Capecitabine) ຫຼື ແພດໝໍອາດຮັກສາ ດ້ວຍການສາຍແສງ ຫຼື ການຜ່າຕັດເພື່ອຫລຸດອາການເຈັບປວດແລະອາການອື່ນໆ ຫຼືວິທີການຮັກສາແບບ Bisphosphonate ເພື່ອຫລຸດອາການປວດຈາກເຊວທີ່ມະເຮັງແພ່ກະຈາຍໄປຫາກະດູກກໍ່ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ເຮັດໄດ້.

ແບບໃດກໍ່ດີການຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມສາມາດເຮັດໄດ້ທັງການຜ່າຕັດການສາຍລັງສີ ການໃຫ້ຢາເຄມີບໍາບັດການໃຫ້ຢາ ຕ້ານຮໍໂມນ ລວມທັງການຮັກສາທີ່ມີການອອກລິດ ຈໍາເພາະແຕ່ໂດຍປົກະຕິແພດໝໍຈະເລືອກວິທີການຮັກສາຕາມລໍາດັບ ຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ຜົນການຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງໄວປະຈໍາເດືອນສຸຂະພາບທົ່ວໄປຂະໜາດຂອງເຊວມະ ເຮັງຕໍາແໜ່ງຂອງກ້ອນມະເຮັງ ລວມທັງໄລຍະຂອງມະເຮັງເຕົ້ານົມທີ່ຜູ້ເຈັບແຕ່ລະຄົນເປັນຢູ່ເນື່ອງຈາກຜູ້ເຈັບແຕ່ລະຄົນມີ ລາຍລະອຽດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ການຮັກສາຍ່ອມມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນປືກສາແພດໝໍຜູ້ໃຫ້ການ ຮັກ ສາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ປືກສາແພດໝໍເພື່ອຄົ້ນຫາແນວທາງຮັກສາທີ່ເໝາະກັບອາການເຈັບຂອງຕົວເອງ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

5. ການເບິ່ງແຍງຂອງຜູ້ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ມະເຮັງເຕົ້ານົມມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຊໍ້າໄດ້ອີກ ຫຼື ອາດມີການແພ່ກະຈາຍໄປຫາພາກ ສ່ວນອື່ນໆໃນຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເຈັບ ເປັນໂລກະເຮັງເຕົ້ານົມເຖິງຈະມີການຮັກສາໄປແລ້ວກໍ່ຄວນມາຫາແພດໝໍຕາມນັດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເພື່ອຕິດຕາມການແພ່ກະຈາຍຫຼືການຫຼົງເຫຼືອເຊວມະເຮັງໃນຮ່າງກາຍ

ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ເຈັບເປັນກໍ່ຄວນກວດເບິ່ງເຕົ້ານົມ(ເບິ່ງວິທີກວດເຕົ້ານົມດ້ວຍຕົວເອງ) ຂ້າງທີ່ຍັງບໍ່ເປັນ ເປັນຕະຫຼອດທຸກ ເດືອນໂດຍຫາກມີປະຈໍາເດືອນຢູ່ກໍ່ຄວນກວດເບິ່ງປະ ມານ 1 ອາທິດຫຼັງຈາກປະຈໍາເດືອນໝົດຫຼືຫາກປະຈໍາເດືອນໝົດ ແລ້ວອາດກໍານົດມື້ກວດເຕົ້ານົມປະຈໍາເດືອນ ໂດຍກໍານົດມື້ເອົາເອງໃດກໍ່ໄດ້.

ທັງນີ້ສໍາລົບຜູ້ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນໄລຍະແພ່ກະຈາຍທີ່ເຊວມະເຮັງລຸກລາມໄປຫາອະໄວຍະວະອື່ນໆກໍລະນີນີ້ຄວນໄດ້ຮັບ ການກວດເລືອດ ແລະ ກວດສຸຂະພາບແບບລະອຽດເພື່ອກວດເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະອື່ນໆວ່າຍັງເຮັດວຽກເປັນ ປົກກະຕິຫຼືບໍ່.

ມະເຮັງເຕົ້ານົມສາມາດຮັກສາໃຫ້ດີຂາດໄດ້ໂດຍໂອກາດຈະດີໂລກນີ້ຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນຫາກແມ່ຍີງຄົນໃດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຕົ້ານົມໃນໄລຍະເລີ່ມທໍາອິດ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເລີຍກໍ່ແມ່ນການສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍຕົວເອງໂດຍສະເພາະການ ກວດເຕົ້ານົມດ້ວຍຕົວເອງເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດທີ່ສຸດເລີຍ ແລະ ຫາກເຫັນຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງເຕົ້ານົມພຽງແຕ່ໜ້ອຍ ດຽວກໍ່ຢ່າໄປຢູ່ຊື່ໆ ຟ້າວໄປຫາໝໍເພື່ອກວດເບິ່ງອາການຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດເລີຍຈະດີກວ່າ.

ທີ່ມາ  http://www.sedthakid.la