ອາການຂອງການເກີດມະເຮັງໃນອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ

 

1. ມະເຮັງປາກມົດລູກ
ມີເລືອກອອກຈາກຊ່ອງຄອດທັ້ງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນເວລາຮອບເດືອນປົກກະຕິ, ອາການເຈັບ, ປວດ ແລະ ມີເລືອດອອກຫຼັງຈາກມີ ເພດສຳພັນຮູ້ສຶກວ່າກືນອາຫານຍາກ (ລຳບາກ) ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕ່ອມໃນລຳຄໍຈົນສາມາດຈັບ ແລະ ຮູ້ສຶກໄດ້, ອາ ຫານນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮາກເປັນເລືອດ, ທ້ອງອືດ ຫຼື ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ຮູ້ສຶກຄືມີກ່ອນເນື້ອງອກໃນທ້ອງ ຫຼື້ ຮູ້ສຶກ ອຶດອັດຫຼັງຮັບປະທານອາຫານພຽງບໍ່ພໍເທົ່າໃດຄຳ.

2. ມະເຮັງໃນມົດລູກ
ມີເລືອດອອກຫຼັງມີເພດສຳພັນ ຫຼື ບາງຄັ້ງອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີກ້ອນເນື້ອ ຫຼື ມີອາຫານບວມໃນທ້ອງ.

3. ມະເຮັງຮວຍໄຂ່
ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ຫຼື ການມີອາການເຈັບປວດຫຼັງມີເພດສຳພັນມີປັນຫາກ່ຽວກັບລຳໄສ້, ອາຫານທ້ອງອືດ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ ແລະ ປວດຫຼັງ

4. ມະເຮັງໃນເມັດເລືອດ (ລູຄີເມຍ)
ເມື່ອຍງ່າຍ ແລະ ມີອາການຈືດຊືດມັກເກີດອາການຟົກຊ້ຳດຳຂຽວ ຫຼື ມີເລືອດອອກທາງຜິດໜັງໄດ້ງ່າຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ມັກເກີດຮ່ວມກັບອາການປວດຕາມຂໍ້ທົ່ວຮ່າງກາຍ ບາງຄັ້ງທ້ອງອືດເມື່ອຄຳເບິ່ງຈະພົບວ່າມີກ່ອນບວມທີ່ດ້ານຊ້າຍ ຂອງທ້ອງ.

5. ມະເຮັງປອດ
ມັກໄອຕະຫຼອດມີເລືອດອອກ ແລະ ມີຂີ້ກະເທີ່ປົນມາກັບນ້ຳລາຍ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ, ເຈັບໜ້າເອິກ ແລະ ຫາຍໃຈ ລຳບາກ ຫຼື ມີອາການຫອບປົນຢູ່ນຳ ທັງທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ

6. ມະເຮັງຕັບ
ເຈັບທ້ອງ, ເບື່ອອາຫານ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ, ຕາ ແລະ ຜິວເປັນສີອອກເຫຼືອງຈົນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.

7. ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ
ມີເລືອດປົນອອກມາກັບຍ່ຽວ

8. ມະເຮັງສະໜອງ
ປວດຫົວດົນໆ ແລະ ມັກມີອາຫານອື່ນຮ່ວມນຳເຊັ່ນ: ຮາກ ຫຼື ຕາຝາດ ເຫັນແສງຂຽວໆ ແດງໆ ລອຍໄປມາເວລາປວດຫົວ, ອ່ອນເພຍບໍ່ມີແຮງ ຫຼື ເປັນລົມກະທັນຫັນ, ອະໄວຍະວະບາງສ່ວນຢຸດເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ອາການມຶນຊາ ແລະ ເປັນອຳມະພາດ ຊົ່ວຄາວຄວນໃຫ້ຄວາມລະວັງເປັນພິເສດຫາກເຄິຍມີ ປະຫວັດການປວດຫົວທີ່ມີອາການເຫຼົ່ານີ້ປະກອບນຳ.

9. ມະເຮັງໃນປາກ
ມີກ້ອນບວມຢູ່ໃນປາກ ຫຼື ລີ້ນເປັນເວລາດົນມີບາດເປື່ອຍຢູ່ໃນປາກໂດຍບໍ່ປິ່ນປົວ ຫຼື ເປັນບາດຊຳເຮື້ອຢູ່ເຫືອກເນື່ອງຈາກ ການກົດທັບຂອງແຂ້ວປອມ

10. ມະເຮັງລຳໄສ້
ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຈັບທ້ອງແຮງ, ລະບົບຍ່ອຍຜິດປົກກະຕິ, ມີເລືອດປົນອອກມານຳເວລາຖ່າຍ, ວິທີສັງເກດ ຂອງຜູ້ທີ່ມີອາການຄືຖ້າໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມເຊັດເວລາຖ່າຍເລືອດປົນອອກມາເປັນສີແດງສົດນັ້ນຄືອາການຂອງລິດສິດວງ ແຕ່ຖ້າເລືອດມີສີຊ້ຳນັ້ນຄື ອາການຂອງມະເຮັງໃນລ້ຳໄສ້.

11. ມະເຮັງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ
ມີກ້ອນບວມຢູ່ຂີ້ແຮ້ ຫຼື ໃຕ້ຂາໜີບ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຖ້າບໍ່ໄດ້ເກີດອາການຕິດເຊື້ອໃນບາງສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍແຕ່ເກີດ ມີກ້ອນບວມດັ່ງກ່າວຄວນລະວັງ

12. ມະເຮັງຜິດໜັງ
ມີບາດ ຫຼື ບາດເປື່ອຍ (ເຕຕານົດ) ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວປະໄວເປັນເວລາດົນຕະຫຼອດຮອດໄຝ ຫຼື ຫູດທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ມີການປ່ຽນສີ ຫຼື ຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ ນອກຈາກນີ້ອາການອັນຕະລາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເມລາໂນມາ” (Malanoma) ຄືເນື້ອງອກທີ່ປະກອບດ້ວຍເຊວທີ່ມີເມລານິນສະສົມຢູ່ເຊັ່ນ: ຈຸດດ່າງ ຫຼື ໄຝຖ້າທ່ານມີໄຝຫຼາຍກວ່າ 50 ຈຸດ ທົ່ວຮ່າງກາຍ ຫຼື ມີຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ມີປະຫວັດວ່າເຄຍເປັນໂລກນີ້ມາກ່ອນ ຈະມີອັດຕາຄວາມສຽງສູງກວ່າຄົນອື່ນ.

13. ມະເຮັງເຕົ້ານົມ
ອາການມີເລືອດ ຫຼື ຂອງແຫຼວບາງຢ່າງໄຫຼອອກມາຈາກຫົວນົມບວມ ຫຼື ກ້າມເນື້ອໜ້າເອິກງອກໜາຂື້ນມີກ້ອນບວມຈົນ ຈັບໄດ້ເມື່ອຄຳບໍລິເວນໃຕ້ຂີ້ແຮ້ ບາງຄັ້ງອາດມີຕຸ່ມ ຫຼື ສິວເກີດຂື້ນທີ່ເຕົ້ານົມເປັນເວລາດົນ ຄວນລະວັງເພາະຜູ້ຍິງ 9 ໃນ 10 ຄົນຈະມີອາການບວມຂອງກ້ອນເນື້ອບໍລິເວນໜ້າເອິກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດເມື່ອມີອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ ຮອກໂມນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຖົງນ້ຳໃຕ້ຜິວໜັງທີ່ເອີ້ນວ່າ ຊິສ ເຊິ່ງຄວນຕ້ອງຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງອາການບວມນັ້ນໃຫ້ຊັດເຈນ ກ່ອນວ່າມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້.