ອະຍຸດທະຍາ(Ayutthaya) ປະເທດໄທ

     ຢູປະເທດໄທ.  ເຄີຍເປັນນະຄອນຫຼວງເກົ່າສະມັຍສະຫຍາມ.  ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງກຸງເທບ.  ມີອາຄານທີ່ເປັນ

ສະຖານບູຮານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ,ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນລະຫວ່າງ( ສ.ວ XVI- XII).