ຫໍງ່ຽງມະຫັດສະຈັນ ແຫ່ງເມືອງປິຊາ Leaning Tower of Pisa

ຊື່ສະຖານທີ່ ຫໍງ່ຽງເມືອງປິຊາ : Leaning Tower of Pisa

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ເມືອງປິຊາ ປະເທດອີຕາລີ

ປະຈຸບັນ ສະມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້

ຫໍງ່ຽງແຫ່ງເມືອງປິຊາ ເປັນຫໍຄອຍຫີນອ່ອນພິສະດານ ສູງ 54ແມັດ ມີ 8 ຊັ້ນ ແຕ່ລະຊັ້ນມີເສົາຫີນອ່ອນທີ່ສະຫຼັກລວດລາຍໄວ້ ໄດ້ລົງມືສ້າງເມືອ ພສ 1717 (ຄສ 1174) ໄປສຳເລັດໃນປີ ພສ 1893 (ຄສ 1350) ໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 176ປີ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ເວລາສ້າງດົນທີ່ສຸດ ຄວາມເປັນຕາອັດສະຈັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື ເມື່ອເລີ່ມສ້າງໄດ້ 4-5ຊັ້ນ ຫໍກໍ່ເລີ່ມງ່ຽງແຕ່ບໍ່ເຖິງກັບພັງລົງມາເພາະແຮງທີ່ຈຸດສິນຖ່ວງ ເມື່ອລາກດິ່ງລົງມາ ບໍ່ອອກນອກຖານຈຶ່ງສາມາດຊົງໂຕຢູ່ໄດ້ ເມື່ອສ້າງສຳເລັດ ຍອດຂອງ ຫໍງ່ຽງ ອອກຈາກແນວດິ່ງຂອງຖານເຖິ່ງ 4ແມັດ ແລະ ຫໍງ່ຽງນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ ກາລິເລໂອ ນັດວິທະຍາສາດ ຄົນອີຕາລີ ຜູ້ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກໄດ້ທົດລອງເລື່ອງອັດຕາຄວາມໄວຂອງວັດທຸທີ່ຕົກລົງມາຈາກທີ່ສູງ

=================

Cr: piyanan090.wordpress.com