ຫຼຸດນ້ຳຕານ ຫຼູດໂລກ

 

1. ຢຸດຕື່ມນໍ້າຕານ: ເປັນວິທີງ່າຍທີ່ສຸດ ແລະ ເຫັນຜົນໄດ້ໄວໃນການຫຼຸດ ນໍ້າໜັກ ແລະ ພະລັງງານແຕ່ການຢຸດກິນນໍ້າຕານທັນທີອາດເຮັດໄດ້ຍາກຈິ່ງຄວນຢຸດປະລິມານນໍ້າຕານລົງເທື່ອລະໜ້ອຍເຊັ່ນ: ຫຼຸດປະລິມານນໍ້າຕານໃນຊາ, ກາເຟ ແລະ ນົມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ອາດໃຊ້ນໍ້າຕານທຽມຊຶ່ງໃຫ້ແຄລໍຣີໜ້ອຍມາ ແທນນໍ້າຕານ.

2. ຢ່າເຊື່ອຄາລົມຄຳໂຄສະນາ ວ່າເປັນນໍ້າຕານສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ນໍ້າຕານຊາຍແດງເພາະບໍ່ວ່ານໍ້າ ຕານຊະນິດໃດກໍ່ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ພະລັງງານຕ່າງກັນທັງນັ້ນ.

3. ກິນໝາກໄມ້ແທນເຂົ້າໜົມຫວານ:  ເພາະໝາກໄມ້ ມີວິຕາມິນ ແລະ ເສັ້ນໄຍອາຫານ ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດ ແລະ ລໍການດູດຊຶມ ນໍ້າຕານທັງຄາໂບໄຮເດຣຕ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງໂລກຕຸ້ຍ.

4. ຫຼຸດ ຫຼື ກຳຈັດຄາໂບໄຮເດຣຕໃນອາຫານແປຮູບຈຳພວກເຂົ້າໜົມຊະນິດຕ່າງໆ: ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດມາຈາກແປ້ງທີ່ຈະປ່ຽນໄປເປັນນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ໄວ ພໍໆກັບການກິນກລູໂຄສ.

5. ລະວັງອາຫານວ່າງຈຳພວກບໍ່ມີໄຂມັນ:  ເພາະຈາກຄວາມເຊື່ອຜິດໆທີ່ວ່າຖ້າອາຫານບໍ່ມີໄຂມັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຄວາມຈິງອາຫານບໍ່ມີໄຂມັນຍັງມີນໍ້າຕານ ແລະ ປະລິມານແຄລໍຣີສູງຢູ່.

6. ລະວັງການໃຊ້ສານໃຫ້ຄວາມຫວານທຽມຫຼືສານທົດແທນຄວາມຫວານຫຼາຍເກີນຄວນ:                                       ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມຢາກນໍ້າຕານ ຫຼື ຄາໂບໄຮເດຣຕຫຼາຍຂຶ້ນ.

7. ຄຳນວນປະລິມານນໍ້າຕານ: ໂດຍອ່ານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການທີ່ສະແດງປະລິມານນໍ້າຕານ ທັງໝົດເປັນກຣາມແລ້ວຫານສີ່ຈະເທົ່າກັບຈຳນວນບ່ວງກາເຟຂອງນໍ້າຕານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ.