ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານແລ້ວເຮັດໃຫ້ຢາກນອນແທ້ ຫຼື ບໍ່

   ມັກມີຄົນເວົ້າວ່າ ໜັງທ້ອງເຄັ່ງ ໜັງຕາຍານ ຫຼາຍຄົນສົງໄສກັນວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ຮັບປະທານອາຫານແລ້ວເຮັດໃຫ້ຢາກນອນແທ້ ຫຼື ບໍ່?? ຫຼັງຈາກທີ່ຮັບປະທານອາຫານແລ້ວມີຜົນເຮັດໃຫ້ຢາກນອນໄດ້ແທ້.

   ເນື່ອງຈາກຂະບວນການສັ່ງງານໃນສະໝອງຊ້າລົງ ແລະ ຈຳນວນເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງສະໝອງມີຈຳນວນໜ້ອຍລົງ ເພາະເລືອດຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ລະບົບສັ່ງການໃນສະໝອງຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານ ເມື່ອເຮົາຮັບປະທານອາຫານເຂົ້າໄປ ກະເພາະຈະເລີ່ມທຳງານ ແລະ ດຶງເລືອດຈາກສ່ວນຕ່າງໆມາຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ.

   ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຮັດວຽກໃນສະໝອງຊ້າລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ແລະ ຢາກນອນໄດ້ ເຊິ່ງແທ້ໆແລ້ວການນອນລະຫວ່າງມື້ເປັນເວລາປະມາານ 15-30 ນາທີ ຈະສົ່ງຜົນດີກັບຮ່າງກາຍ ເປັນການເຕີມພະລັງໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ກັບມາເຮັດວຽກໄດ້ເແບບສົດຊື່ນອີກຄັ້ງ.

   ການນອນຫຼັບເປັນຂະບວນຢ່າງໜຶ່ງໃນຮ່າງກາຍ ມີການຫຼັ່ງສານໂຮໂມນທີ່ຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕອອກມາ ມີການສ້ອມແປງອະໄວຍະວະທີ່ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຕ້ານທານການຕິດເຊື້ອໄດ້ອີກ.

   ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າຄົນອົດນອນມັກເປັນຫວັດງ່າຍເນື່ອງຈາກພູມຄຸ້ມກັນຫຼຸດລົງເພາະພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ. 

................................................................................................................................................