ສ້າງໂພສະນາການທີ່ດີໃຫ້ກັບຕົວເອງ

ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກຕົວເຮົາດີເທົ່າກັບຕົວຂອງເຮົາເອງ ເຊັ່ນດຽວກັບການເລືອກໂຄສະນາການທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ມີສູດສໍາເລັດແຕ່ຕ້ອງເລີ່ມຈາກຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ລົງມືເຮັດຕົວເອງ.

ຕາຕະລາງອາຫານ ແລະ ແຜນການອອກກໍາລັງກາຍສໍາເລັດຮູບທີ່ແຊກັນທົ່ວໄປອາດບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທຸກຄົນເພາະແຕ່ລະຄົນມີປັດໄຈດ້ານຮ່າງກາຍ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຈຶ່ງບໍ່ມີແຜນໂຄສະນາການຮູບແບບໃດແບບໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບທຸກຄົນ ເພາະວ່າປະສິດທິພາບຂອງແຜນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຕ່ລະແບບນັ້ນຂື້ນກັບ ລັກສະນະ ແລະ ປັດໃຈຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ບໍລິສັດໂຄສະນາລະດັບໂລກໄດ້ແນາະນໍາ 3 ແນວທາງການປະຕິບັດການສໍາລັບຕົວຜູ້ບໍລິໂພກ ເພື່ອນໍາແນວທາງໂຄສະນາການທີ່ສົມດຸນມາປັບໃຊ້ກັບຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້ເອງ ດັ່ງນີ້

1.ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການທາງໂພສະນາການຂອງຮ່າງກາຍ ທັງນີ້ຂື້ນຢູ່ກັບເປົ້າໝາຍດ້ານສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງການຈະເພີ່ມ ຫຼຸດ ຫຼືຄົງນໍ້າໜັກ, ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ປະລິມານແຄລໍຣີ່ທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ໂດຍສິ່ງສໍາຄັນຄືເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈປະລິມານແຄລໍຣີ່ທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງກາຍ ແລະ ປັບປ່ຽນຕາມຄວາມຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ຫາກຕ້ອງການຫຼຸດນໍ້າໜັກຕ້ອງຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີແຄລໍຣີ່ນ້ອຍກ່ວາທີ່ປະລິມານຮ່າງກາຍຕ້ອງການໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນ ຫາກຕ້ອງການຮັກສານໍ້າໜັັກຕ້ອງໄດ້ຮັບແຄລໍຣີ່ເທົ່າກັບປະລິມານທີ່ໃຊ້ ແລະຮັບແຄລໍຣີ່ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໃຊ້ ຫາກຕ້ອງການເພີ່ມນໍ້າໜັກ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສັດສ່ວນແຄລໍຣີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອາຫານຄວນມາຈາກຄາໂບໄຮເດຣດ 40% ໂປຕີນ 30% ແລະໄຂມັນອີກ 30%

2.ກຽມອາການມື້ທີ່ງ່າຍໆ ເພືື່ອປ້ອງກັນການກິນອາຫານຈານດ່ວນ ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງຫຼາຍເກີນໄປ ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ທ່ານເອງສາມາດຈັດກຽມອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍໂຄສະນາການເອງໄດ້ ໂດຍການເຮັດແບບນີ້, ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສ່ວນປະສົມທີ່ແນ່ນອນທີ່ໃສ່ລົງໃນອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ປະລິມານແຄລໍຣີ່ລວມເຖິງປະລິມານສານອາຫານໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.

3.ຕື່ນຕົວຢູ່ສະເໝີ ຊອກຫາໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ອອກກໍາລັງກາຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເພື່ອໃຫ້ກ້າມເນື້ອໄດ້ຮັບການໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ຫາກທ່ານເອງເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຕະຕະຫຼອດເວລາ ທ່ານສາມາດບໍລິຫານຮ່າງກາຍດ້ວຍການເຮັດທ່າສະຄອດ 15ຄັ້ງ ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງໂລຫິດ ແລະ ຫົວໃຈເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດຄວວນອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງນ້ອຍ 30ນາທີ, 3ຄັ້ງ, ຕໍ່ອາທິດ, ຫາກທ່ານເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມັກອອກກໍາລັງກາຍ ຫຼື ຫຼິ້ນກິລາ ກໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນການເຕັ້ນລໍາໄດ້ ຫຼືຍ່າງໄປມາລະຫ່ວາງທີ່ລົມໂທລະສັບກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ