ສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄົບຮອບ 19 ປີ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 19 ປີ. ເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບປະຫວັດຄວາມມາຂອງ ມຊ ກັນລອງເບິ່ງວ່າເປັນແນວໃດ.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ(ມຊ)ເຊີ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລເຕັມຮູບແບບແຫ່ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ຂື້ນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996 ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 50/ນຍ,ລົງວັນທີ 09/06/1995, ໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາສະຖາບັນ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ເຊີ່ງເມື່ອ ກ່ອນຂື້ນກັບຫຼາຍກະຊວງເຂົ້າເປັນມະຫາວິທະຍາໄລເອກະພາບ. ບັນດາສະຖາບັນດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ 10 ສະຖາບັນຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ວຽງຈັນ, ມະຫາ ວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ 2 ທັນວາ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນກະເສດຊັ້ນສູງນາບົງ, ໂຮງຮຽນປ່າໄມ້ຊັ້ນສູງດົງໂດກ, ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງຕາດທອງ, ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານຊັ້ນສູງ, ໂຮງຮຽນຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຊັ້ນສູງ, ໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນສູງໄຟຟ້າເອເລັກ ໂຕຣນິກ ແລະ ສູນກຽມສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເວີນຄຳ.

ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນວຽກການຮຽນການສອນຢ່າງເປັນລະບົບ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີ 7 ຄະນະວິຊາ ແລະ ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດພື້ນຖານ. ໃນປັດຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 11 ຄະນະວິຊາ, 2 ສະຖາບັນ, 1 ຫໍສະໝຸດກາງ, 5 ສູນ, 10 ຫ້ອງການ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົ່ນເຜົ່າກຽມ ມະຫາວິທະຍາໄລ.