ສູດສະໝຸນໄພລ້າງໝາກໄຂຫຼັງ ຂັບຍ່ຽວ ດ້ວຍສະໝຸນໄພ

ສູດສະໝຸນໄພລ້າງໝາກໄຂຫຼັງ ຂັບຍ່ຽວ ດ້ວຍສະໝຸນໄພ

  1. ກະຊາຍ 1 ຂີດ

  2. ຫອມແດງ 1 ຂີດ

  3. ຂ່າ 1 ຂີດ

  4. ຫົວສີໄຄ 1 ຂີດ

  5. ໃບຂີ້ຫູດ 1 ຂີດ

  6. ໃບໝາກນາວ 1 ຂີດ

  7. ໃບຫອມລາບ 1 ຂີດ

  8. 1 ຂີດ

ວິທີການເຮັດ

ນຳສະໝຸນໄພທັ້ງ 7 ຊະນິດລ້າງໃຫ້ສະອາດໃສ່ລົງໄປໃນໝໍ້ ຕື່ມນ້ຳໃຫ້ທ່ວມ ຕົ້ມໃຫ້ເດືອດ ຈາກນັ້ນນຳມາດື່ມໃຫ້ໝົດໃນ 1 ມື້

ອັດຕາການໃຊ້

1 ໝໍ່ຕໍ່ 1 ມື້ ບໍ່ຄວນນຳກັບມາຕົ້ມຊໍ້າຄວນປ່ຽນໃໝ່ທຸກຄັ້ງ ດື່ມຕິດຕໍ່ກັນ 1 ອາທິດ ຈະເຫັນຜົນຈາກຍ່ຽວ

ໝາຍເຫດ : ພູມປັນຍາຊາວບ້ານ ນັບເປັນຄວາມຮອບຮູ້ ແລະ ປະສົບການສືບຕໍ່ກັນມາ