ສິ່ງມີຊີວິດແປກປະຫຼາດໃຕ້ພື້ນມະຫາສະມຸດ

ໃນພື້ນມະຫາສະມຸດຍັງມີສິ່ງມີຊີວິດແປກໆແລະນີ້ຄືສິ່ງມີຊິວິດທີ່ວ່ານັ້ນທີ່ນັກວິທະຍາສາດສາມາດບັນທືກໄວ້ໄດ້