ສິ່ງດີໆມີໄວ້ແບ່ງປັນ 10 ເລື່ອງດີໆໃນຊີວິດ.

1. ຢ່າກັງວົນ.
ການກັງວົນໃຈເປັນການລົດຄຸນນະພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຄິດຄົ້ນຂອງມະນຸດ
2. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວຄອບຄອງຊິວິດຕົນ.
ເພາະສີ່ງມີ່ເຮົາຢ້ານ ອາດຈະບໍ່ເຄີຍເກີດຂື້ນເລີຍ !
3. ຢ່າຄຽດແແຄ້ນດົນເກີນໄປ.
ຄວາມຄຽດແຄ້ນເແປັນສີ່ງມີ່ໜັກທີ່ສຸດທີ່ມະນຸດແບກໄວ້
4. ແກ້ປັນຫາໄປເທື່ອລະເລື່ອງ.
ເພາະຄວາມຈິງແລ້ວ ກໍມີວິທີດຽວທີ່ແກ້ບັນຫາໄດ້ຄື ແກ້ເທື່ອລະບັນຫາ ເທື່ອລະຂໍ້ໄປ.
5. ຢ່ານຳບັນຫາເຂົ້ານອນດ້ວຍ.
ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເລີຍ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົນນອບໍ່ຫຼັບໄດ້.
6. ຢ່າແບກບັນຫາຂອງຄົນອື່ນ...
ພວນເຂົາຍ່ອມສາມາດແກ້ບັນຫາຂອງຕົວເອງໄດ້ດີກ່ວາທ່ານ.
7. ຢ່າຈົມປັກຢູ່ກັບອາດິດ.
ອາດິດຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງທ່ານ ເພື່ອຄວາມສຸກໃນການລະລືກເຖີງ ແຕ່ຢ່າຈົມປັກຢູ່ກັບອາດິດ,
ຈົ່ງສົນໃຈຢູ່ກັບປະຈຸບັນ ແລະ ທ່ານຈະມີຄວາມສຸກໃນປະຈຸບັນເໝືອນທີ່ທ່ານເຄີຍມີໃນອາດິດ.
8. ເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ.
ທ່ານເຄີຍຮຽນຮູ້ ໄດ້ມາຈາກການຟັງຄົນທີ່ຄິດຕ່າງທ່ານ.
9. ຢ່າໃຫ້ຄວາມກັງວົນທຳລາຍຕົວເອງ.
ການມົວແຕ່ຄິດສົງສານຕົວເອງ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດສີ່ງທີ່ດີ ແລະ ກ້າວຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດໄດ້.
10. ນັບເລື່ອງດີໆໃນຊີວິດຂອງຕົນ.
ຢ່າລືມເລື່ອງດີໆໃນຊິວິດບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ເພາະເລື່ອງນ້ອຍໆຫຼາຍເລື່ອງລວມກັນກໍ່ກາຍເປັນເລື່ອງດີໆໃຫຍ່ໆໄດ້...