ສິລະປະຂອງການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ ຄວນມີຫຍັງແດ່ ? ຢາກຮູ້ຄິກເລີຍ

ການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີຄື ການປະຕິບັດຕົວເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກນ້ອງປະຕິບັດຕາມໄດ້ຢ້າງເຕັມໃຈ ຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງເຂົ້າໃຈການເປັນສິລະປະຂອງການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີເສຍກ່ອນ ລອງນຶກຍ້ອນກັບໄປເບິ່ງວ່າ ທີ່ຜ່ານມາເຮົາເຄີຍພົບເຈີໃຜແດ່ ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນຊື່ ຫຼື ໄດ້ເຫັນການກະທໍາຂອງເຂົາເທົ່ານັ້ນ ເຮົາກໍ່ຮູ້ສຶກຍິນດີ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດຕາມ ຫຼື ເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແບບເຕັມໃຈ ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຕ້ອງມີຜູ້ນໍາທີ່ມັກໃນໃຈກັນໝົດທຸກຄົນ ເຮົາລອງມາເບິ່ງຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ນໍາທີ່ດີກັນດີກ່ວາສໍານຶກໃນໜ້າທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບຫາກຜູ້ນໍາທີ່ດີຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງຕົວເອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ແບບບໍ່ໃຫ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງ ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມທຸກຄົນກໍ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ປະຕິບັດຕາມໄດ້ງ່າຍມີຄວາມອົດທົນສູງໃນການເປັນຜູ້ນໍາບາງຄັ້ງອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມອົດທົນໃນການເຮັດວຽກທີ່ສູງກ່ວາປົກກະຕິ ແລະ ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາທີ່ວ່າ ເມື່ອຜູ້ນໍາຮູ້ສຶກອ່ອນແຮງ ກໍ່ອາດຈະມີການລະເລີຍການເຮັດໜ້າທີ່ໄປບາງຄັ້ງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງດຶງສະຕິກັບຄືນມາ  ແລະ ບັງຄັບຈິດໃຈຕົວເອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອົົົົົົົດທົດທີ່ສຸດ