ສິນຄ້າສຸດຫຼູ ຄົນລວຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຮັດໄດ້ ເຫັນແລ້ວຕ້ອງອື້ງ!!

 

ເຫັນແລ້ວເປັນແນວໃດແດ່ ແຕ່ລະອັນ ລາຄາແພງຫຼາຍ ແຕ່ສຳລັບຄົນລວຍແລ້ວເປັນຂອງສະເພາະໂຕເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຫາມາໄດ້ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄຳ ແລະ ເພັດເປັນສ່ວນປະກອບ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------