ສິງຫຸ້ມກັດຊ້າງນ້ອຍ ແຕ່ລູກຊ້າງຮຶດສູ້ຈົນຄົນທີ່ເຫັນເຖິງກັບຕະລຶງ