ສຳເລັດການສືກສາທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳສົກຮຽນ 2014-2015

..........................................................................................................................................................................

ທີ່ມາ: F,LAOPSTV