ສຳລັບແມ່ມືໃຫມ່ໃນການເພີ່ມນ້ຳນົມ

ແມ່ມືໃຫມ່ຫລາຍໆຄົນທີ່ຫາຈະເກີດລູກຫລືຕຽມຕົວເກີດລູກຄົງຈະຄິດຫລາຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ນົມລູກວ່າຈະມີນ້ຳນົມບໍ່ຫລາຍພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຫລືບໍ່ຕອນນີ້ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ແລ້ວມາລອງເຮັດຕາມຄຳແນະນຳດີໆດັ່ງນີ້

1.ໃຫ້ນົມລູກເລື່ອຍໆ

ເພາະເວລາແມ່ໃຫ້ນົມລູກກິນເລື່ອຍໆຮ່າງກາຍຈະຜະລິດນ້ຳນົມຫລາຍຂື້ນເລື່ອຍໆແລະພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກ

2.ປັ້ມນ້ຳນົມສະຫມ່ຳສະເຫມີ

ສຳລັບແມ່ທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ສາມາດໃຫ້ລູກດູດເຕົ້າໄດ້ນັ້ນຄວານປັ້ມນົມໃຫ້ເລື່ອຍໆທີ່ສຸດແລະຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີເຊັ່ນທຸກໆ2ຊົ່ວໂມງຖ້າສາມາດປັ້ມ ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ຍີ່ງດີແຕ່ເມື່ອກັບບ້ານຄວນໃຫ້ລູກດູດນົມຈາກເຕົ້າບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຂວດນົມ

3.ທ່າໃຫ້ນົມລູກຄວນຖືກຕ້ອງ

ໃຫ້ນົມລູກໃນທ່າທີ່ຖືກຕ້ອງເບີ່ງແຕ່ລະຄັ້ງລູກກິນນົມໄດ້ຫລາຍຫລືນ້ອຍບໍ່ຖ້າແມ່ໃຫ້ນົມລູກດ້ວຍທ່າໃຫ້ນົມທີ່ຖືກຕ້ອງນ້ຳນົມຂອງແມ່ກໍ່ຈະຜະລິດອອກມາຫລາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກ

4.ກິນນ້ຳຫລາຍໆ

ການກິນນ້ຳແມ່ນບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ຢາກສາມາດຈິບໆນ້ຳໄດ້ເລື່ອຍໆຕະຫລອດຫມົດມື້ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຈະຜະລິດນ້ຳນົມເພີ່ມຂື້້ນເລື່ອຍໆ

5.ບໍ່ຄວນໃຊ້ຈຸກນົມ ຫລືໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກເຕົ້າຂວດນົມ

ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕິດການກິນນົມຈາກຂວດນົມຫລາຍກວ່າການເຂົ້າເຕົ້ານົມແມ່ເພາະຖ້າລູກເຂົ້າເຕົ້ານຳມແມ່ນ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດນ້ຳນົມໄດ້ນ້ອຍ

6.ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍລຸດອາການຄວາມຄຽດ

ເພາະຄວາມຄຽດຫລືເລື່ອງສຸກຂະພາບມີຜົນສຳຄັນຕໍ່ການຜະລິດນ້ຳນົມຫາກຄຽດນ້ຳນົມຍີ່ງບໍ່ຫລາຍ

7.ໃຊ້ຢາສະມຸນໄພຊ່ວຍ

ແຕ່ຄວນຈະປຶກສາທ່ານຫມໍຫລືຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນການໃຊ້ຢາຢາທີ່ນິຍົມໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມນ້ຳນົມ