ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ

ແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອໃກ້ຮອດກຳນົດເວລາເກີດລູກ ຄົນຖືພາສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືເລື່ອງຂອງການເກີດຍາກນັ້ນເອງ ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍປັດໄຈ ມື້ນີ້ເຮົາມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຝາກ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກມີຄື

1.ລູກໃນທ້ອງຕົວໃຫຍ່ເກີນໄປ

2.ສະໂພກແມ່ແຄບ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ

3.ແຮ່ຄ້າງຢູ່ໃນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ

4.ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນສາເຫດຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ

5.ສາຍແຮ່ພັນຕົວລູກ ຫຼື ພັນຄໍລູກ

6.ມົດລູກບໍ່ທຳງານຕາມປົກກະຕິ