ສາເຫດຂອງຄົນເປັນໂລກກະເພາະ

ອາການຂອງໂລກກະເພາະ ຄວາມຄຽດແມ່ນອາການຫຼັກໆ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ກະເພາະຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ການນອນບໍ່ພໍກໍ່ມີສວນເຮັດການເຈັບກະເພາະໄດ້ຄືກັນ, ການກິນອາຫານໄວເກີນໄປກໍເຮັດໃຫ້ກະເພາະ ແລະ ລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກບໍ່ປົກກະຕິປະສິດທິພາບ ແລະ ການກິນບໍ່ເປັນເວລາຈື່ງເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກກະເພາະໄດ້.