ສາເຫດຂອງການເກີດໂລກລິດສະດວງທະວານ

- ພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີກາກໃຍອາຫານນ້ອຍ

- ການເກີດໂລກທ້ອງຖອນ,ທ້ອງບໍ່ດີຖ່າຍຕະຫລອດສີ່ງເກີດຂື້ນຕາມມາຄື:ການເບັ່ງຖ່າຍສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດແຮງດັນຂອງລອດເລືອດຕ່ຳທີ່ບໍລິເວນທະວານຫນັກຫລາຍຂື້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຂ່ຫລືງໍໂຕຂອງລອດເລືອດດຳໄດ້ງ່າຍ

- ການເກີດທ້ອງເສຍເລື່ອຍໆເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື່ອການຖ່າຍເຮັດໃຫ້ການບາດເຈັບທີ່ເນື້ອເຍື່ອລອດເລືອດບໍລິເວນທະວານໄດ້

- ພຶດຕິກຳການຖ່າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງການເບັ່ງແຮງໆຫລືພະຍາຍາມເບັ່ງໃຫ້ອອກເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະລິດສະດວງທະວານໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບທີ່ເນື້ອເຍື່ອລອດເລືອດບໍລິເວນທະວານ

-ການໃຊ້ຢາສວນທະວານແລະກິນຢາລະບາຍເປັນປະຈຳ

-ໂລກຕຸ້ຍທີ່ເກີດຈາກນ້ຳຫນັກໂຕຫລາຍມີຜົນຕໍ່ແຮງດັນໃນຊ່ອງທ້ອງ

-ອາຍຸຫຼາຍການເຊື່ອມສະພາບຂອງເນື້ອເຍື້ອຂອງຮ່າງກາຍສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດລອດເລືອດໄຂ້ງ່າຍໂດຍສະເພາະຜູ້ສູງອາຍຸ

-ການມີເພດສຳພັນທາງທະວານໜັກການກົດທຳການຖືກກະທົບທີ່ທະວານຫນັກເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອລອດເລືອດບໍລິເວນທະວານໜັກເກີດການໂພງງ່າຍ

-ການໄອຢ່າງແຮງເນື່ອງຈາກການໄອສົ່ງຜົນຕໍ່ແຮງດັນໃນຊ່ອງທ້ອງ

-ໂລກແຕ່ກຳເນີດທີ່ບໍ່ມີລີ້ນປິດເປີດໃນລອດເລືອດດຳໃນເນື້ອເຍື່ອລອດເລືອດຊື່ງຊ່ວຍໃນການໄຫຼວຽນເລືອດມີຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະເລືອດຄັງຢູ່ພາຍໃນຈື່ງເຮັດໃຫ້ລອດເລືອດໄຂ່

-ໂລກແຊກຊ້ອນຈາກໂລກອື່ນໆເຊັ່ນ:ກ້ອນເນື້ອງອກໃນທ້ອງ,ເນື້ອງອກມົດລູກ,ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່,ຕັບແຂງ