ສາລະຄະດີ ຕອນ ລ່າປາໃຫຍ່ໃນແມ່ນຳ້ຂອງ ສປປ ລາວ (ຫຼີ່ຜີ)

ນັກສາລະຄະດີ ຕ່າງປະເທດມາຖ່າຍສາລະຄະດີໃນຄອນພະເພັງ ຕອນ ລ່າປາໃຫຍ່ໃນແມ່ນຳ້ຂອງ ສປປ ລາວ (ຫຼີ່ຜີ)

Cr: Discovery Worldwide