ສັບພະຄຸນຂອງນໍ້າໜາກພ້າວອ່ອນ

        ຜົນການວິໃຈຊັ້ນຍອດ ຂອງ ດຣ ນິຊາອູດ ລະເດັນອາໝັດ ມະຫາວິທະຍາໄລສົງຂາຄຣິນພົບວ່ານໍ້າໝາກພ້າວອ່ອນ

ຊ່ວຍຊະລໍການເກີດໂລກເອວໄຊເມີ (ໂລກຄວາມຈຳເຊື່ອມ) ໄດ້ເນື່ອງຈາກມີສານຮໍໂມນເອໂຕຣເຈນສູງ.

    ຂໍ້ສະຫຼຸບນີ້ໄດ້ຈາກການລົດລອງ ກັບໜູຂາວເພດເມຍ 2 ກຸ່ມ ທີ່ຖືກຕັດ ຮັງໄຂ່ອອກເພື່ອເປັນຕົວແທນແມ່ຍິງໄວທອງ ເພາະເຊື່ອກັນວ່າ ແມ່ຍິງມີ ໂອກາດເປັນ ໂລກເອວໄຊເມີ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເນື່ອງຈາກຄວາມປ່ຽນ ແປງຂອງລະດັບຮໍໂມນ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ໄວໝົດປະຈຳເດືອນ ແລະ ປັດໃຈດ້ານ ອາຍຸທີ່ແມ່ຍິງມັກຈະມີອາຍຸຍືນກ່ວາຜູ້ຊາຍ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງມີໂອກາດເປັນໂລກ ຄວາມຈໍາເຊື່ອມນີ້ຫຼາຍກ່ວາ.

   ຜົນການວິໃຈພົບວ່າ ໜູກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບນໍ້າໝາກພ້າວອ່ອນເປັນເວລາ 5 ອາທິດ ມີອາການຂອງໂລກເອວໄຊເມີ ໜ້ອຍກວ່າ ໜູກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບນໍ້າ ໝາກພ້າວອ່ອນ. ເຊິ່ງຜູ້ວິໃຈຈະພັດທະນານໍ້າໝາກພ້າວອ່ອນເປັນອາຫານເສີມ ແລະ ຍາເພື່ອ ຊະລໍ ການເກີດໂລກຄວາມຈຳເຊື່ອມຕໍ່ໄປ.

    ນອກນັ້ນຍັງພົບວ່ານໍ້າໝາກພ້າວອ່ອນ ຍັງສາມາດ ປົວບາດແຜໃຫ້ເຊົາ ໄວຂື້ນ ແລະ ບໍ່ມີຮອຍແຜເປັນເຊິ່ງອາດມີການ ສະກັດນໍ້າໝາກພ້າວອ່ອນ ເປັນຍາປົວບາດແຜ ແລະ ເປັນເຄື່ອງສຳອາງໃນອານາຄົດ.