ສະໝຸນໄພຮັກສາເລືອດດັງອອກ

ວັນນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບອາການເລືອດດັງອອກ ເຊິ່ງສາເຫດຂອງການເລືອດດັງອອກແມ່ນມາຈາກການບາດເຈັບ ຫຼື ການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ເຍື້ອບໍລິເວນໂພ່ງຮູດັງ ເຊິ່ງສາເຫດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເລືອກດັງອອກ ອີກສາເຫດໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼື ຫຼອດເລືອດແດງແຂງຕົວ ຫຼື ພາວະອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດເລືອດອອກງ່າຍ ເຊັ່ນ: ເກັດເລືອດຕ່ຳ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ບາງຄົນອາດກວດບໍ່ພົບສາເຫດ

ການຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີພາວະເລືອດດັງໄຫຼເງີຍໜ້າຂຶ້ນ ຫຼື ກົ້ມໜ້າລົງ ແລ້ວໃຊ້ນິ້ວມືບີບດັງໄວ້ທັງສອງຂ້າງ ໃຫ້ແໜ້ນ 5-10 ນາທີ ແລ້ວຫາຍໃຈທາງປາກແທນ ຫຼັງຈາກນນັ້ນໃຫ້ນຳຜ້າເຢັນ ຫຼື ຜ້າຫໍ່ນ້ຳກ້ອນປະຄົບບໍລິເວນບໍລິເວນດັງເພື່ອໃຫ້ຫຼອດເລືອດຫົດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດຢຸດໄວຂຶ້ນ ເມື່ອເລືອດຢຸດແລ້ວກໍ່ຄວນນອນທ່າຫົວສູງ ແລະ ປະຄົບເຢັນຢູ່ບໍລິເວນດັງຕໍ່ໄປ ແລະ ພາຍໃນ 24-48 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງເລືອດດັງອອກຫຼີກລ່ຽງການແກະຫູດັງ ຫຼື ການຈາມແຮງໆ ແຕ່ຫາກເຮັດແລ້ວ 20 ນາທີ ເລືອດຍັງບໍ່ຢຸດ ໃຫ້ຟ້າວໄປພົບແພດທັນທີ

ການອັກສາພາວະເລືອດດັງອອກດ້ວຍສະໝຸນໄພ

1. ນ້ຳໝາກນາວ ໂດຍບີບໝາກນາວເຄິ່ງລູກ ປະສົມກັບນ້ຳອຸ້ນ, ເກືອ ແລະ ນ້ຳຕານເລັກໜ້ອຍ ດື່ມກ່ອນອາຫານທຸກເຊົ້າເຊິ່ງໝາກນາວມີວິຕາມິນຊີສູງ ຈະຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນເລືອດດັງໄຫລໄດ້ ສຳລັບຄົນທີ່ມັກເລືອດດັງອອກເປັນປະຈຳຄວນດື່ມ

2.ການໃຊ້ໃບອີ່ເລີດ ໂດຍນຳໃບອີ່ເລີດມາ 1 ໃບ ຈາກນັ້ນກໍ່ຍີ່ໆປາຍຂ້າງໜຶ່ງ ແລ້ວນຳສ່ວນທີ່ຍີ່ສອດເຂົ້າໄປໃນຮູດັງຮູທີ່ມີເລືອດດັງໄຫລ ປ່ອຍໄວ້ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງເລືອດກໍ່ຈະຢຸດໄຫລ ເພາະໃບອີ່ເລີດມີສັບພະຄຸນໃນການຊ່ວຍສະໝານແຜໄດ້ດີ