ສະໜອງທຶນຕາມມູນຄ່າຊັບສິນຄືຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ

     ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ, ນ້ອຍ ແລະຈຸລະພາກທີ່ຢູ່ໃນລາວໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສິນເຊື່ອດ້ວຍການສົ່ງເສີມການກູ້ຢືມເງິນ ໂດຍການນຳໃຊ້ສັງຫາລິມະຊັບຄ້ຳປະກັນສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຕາມທີ່ຕົນຕ້ອງການແນ່ນອນໃນການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ພາກທຸລະກິດຕ່າງໆບັນດາທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນກໍຈະຕ້ອງ ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານຕ່າງໆ.
     ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການ ສະໜອງທຶນຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 29-30 ພຶດສະພາ 2017 ໂດຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ, ອົງການການເງິນສາກົນ ແລະສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ພູໂຂງ ຈັນທະຈັກ ປະ ທານສະມາ ຄົມທະນາຄານລາວ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ພົມກອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ປະຈຳ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດານັກສຳມະນາ ກອນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ ຮ່ວມ.
     ທ່ານນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາວິສາ ຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ, ນ້ອຍ ແລະຈຸລະພາກໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການກູ້ຢືມເງິນໂດຍ ນຳໃຊ້ສັງຫາລິມະຊັບຄ້ຳປະກັນສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຕາມ ທີ່ຕົນຕ້ອງການເພື່ອການເຕີບໂຕ, ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ແນ່ນອນໃນການປ່ອຍເງິນ ກູ້ໃຫ້ພາກທຸລະກິດຕ່າງໆບັນດາທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນຈະຕ້ອງ ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆ.
     ທ່ານ ພູໂຂງ ຈັນທະຈັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສະພາບການທີ່ເສດຖະກິດມີການເຕີບ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ແລະມີການບໍລິ ການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງບັນດາທະນາ ຄານ, ປະຈຸບັນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ລະຂັ້ນຂອງທະນາຄານເຂົ້າໃຈ ເຖິງຫຼັກການຂອງການສະໜອງທຶນເຂົ້າ ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ໂດຍອີງຕາມການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະການບໍລິການຂອງທະນາຄານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ແຕ່ໃນສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການບໍລິການບັນດາທະນາຄານທຸ ລະກິດກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສິນເຊື່ອຂອງ ຕົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບຫຼັກການ ແລະສາມາດສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
     ກອງຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ຮັບ ຟັງ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນຂໍ້ມູນລວງເລິກທີ່ສຳຄັນຂອງການສະໜອງທຶນຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໃນຍົກໃໝ່ ພ້ອມທັງບົດບາດ ແລະຫຼັງການຂອງມັນ, ການໃຫ້ກູ້ຢືມອີງຕາມຊັບສິນ, ການຕັດສິນໃຈໃນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ກູ້ຢືມແບບອີງຕາມຊັບສິນ, ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ ສຳລັບຜູ້ຂາຍ-ຜູ້ຊື້, ການຈົດທະບຽນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ, ການເຮັດວຽກກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສຳ ລັບການກະສິກຳ, ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະການສະໜອງທຶນຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າລະຫວ່າງປະເທດ.

Cr: http://www.sedthakid.la