ສະຫຼຸບ 12 Tenses ໃນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ສະຫຼຸບ 12 Tenses ໃນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າເຈົ້າຕ້ອງເຄີຍພົບບັນຫາກ່ຽວກັບການຮຽນພາສາອັງກິດເລື່ອງ Tense ທີ່ຝຶກເລົ່າກັນແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ກໍຍັງສັບສົນຢູ່ ມື້ນີ້ທາງເພຈເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 12 Tenses ດ້ວຍວິທີທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນໄປເບິ່ງກັນເລີຍ


Past perfect continuous: ໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ເມື່ອມີເຫດການໃນອະດີດ 2 ເຫດການ ຂະນະທີ່ເຫດການຫນຶ່ງຍັງດຳເນີນຢູ່ ແລ້ວຍັງມີອີກເຫດການຫນຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນອີກ 
ຕົວຢ່າງ: Before I went to sleep , I had been swimming for an hour.
Past perfect: ໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນເວລາໃດເວລາຫນຶ່ງໃນອະດີດ 
ຕົວຢ່າງ:I had never watched harry potter until yesterday.
Past past continuous: ໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຢ່າງຊັດເຈນໃນເວລາຫນຶ່ງໃນອະດີດ
ຕົວຢ່າງ: I was eating a custard apple at one in the afternoon.
Past simple: ໃຊກັບການກະທຳທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວ
ຕົວຢ່າງ: I bought a phone last week.


Present perfect continuous: ໃຊ້ເມື່ອເຫດການເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດ ແລະ ດຳເນີນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ຈົບ ເພາະມັນຍັງຕໍ່ເນື່ອງໄປເຖິງອະນາຄົດ
ຕົວຢ່າງ: The kids have been playing for a long time.
Present perfect: ໃຊ້ເວົ້າເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດ ແລ້ວດຳເນີນມາຈົນຈົບໃນປັດຈຸບັນ ເມື່ອເວົ້າຈົບ,
ຕົວຢ່າງ: I have added 8 new friends on facebook.
Present continuous: ໃຊ້ເມື່ອການກະທຳນັ້ນດຳເນີນຢູ່
ຕົວຢ່າງ: Freddy is watching a movie.
Present simple: ໃຊ້ເວົ້າເຖິງປັດຈຸບັນທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການກະທຳທີ່ເຮົາປະຕິບັດເປັນປະຈຳ ຫລືເປັນກິດຈະວັດ ຫລືສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຈິງ
ຕົວຢ່າງ: Grandma calls her buddies everyday.


Future perfect continuous: ໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການຈະບອກວ່າໃນເວລາຫນຶ່ງໃນອະນາຄົດເຫດການທີ່ດຳເນີນມາກ່ອນຫນ້ານັ້ນຍັງດຳເນີນຢູ່ ດຳເນີນຕໍ່ໄປອີກ 
ຕົວຢ່າງ: By next year I will have been teaching English for 5 years.
Future perfect: ໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການຈະບອກວ່າເຫດການຫນຶ່ງໄດ້ຈົບລົງ ເມື່ອເວລາໃດຫນຶ່ງໃນອະນາຄົດ
ຕົວຢ່າງ: The sky train will have left before you get to the platform.
Future continuous: ໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຕາມເວລາທີ່ລະບຸໄວ້
ຕົວຢ່າງ: They will be playing cards tonight.
Future simple: ໃຊ້ກັບການກະທຳທີ່ເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ
ຕົວຢ່າງ: I will watch a movie tomorrow night .


ຖ້າໃຜທີ່ໄດ້ອ່ານແລ້ວ ທົບທວນຕະຫລອດ ເຊື່ອວ່າອີກບໍ່ດົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈແນ່ນອນ You can do it !!