ສປປ ລາວຍັງຕ້ອງການແຮງງານເພີ່ມ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບປະຊາຄົມອາຊຽນ

        ໃນຍຸກແຫ່ງ ການເຊື່ອມໂຍງ ເປັນຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ມີຫລາຍໜ້າວຽກທີ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເລັ່ງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ເພາະ ສປປ ລາວ ມີເປົ້າໝາຍ ຈະເປັນປະເທດ ບໍລິການ ທາງຜ່ານ ໃນພາກພື້ນນີ້, ດັ່ງນັ້ນບັນດາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ໆເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ, ລວມເຖິງຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ ໃນຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ ແຮງງານເປັນຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ປະເທດເຮົາ ພັດຍັງມີຄວາມທ້າທາຍ ດ້ານຈຳນວນແຮງງານ ແລະ ຍັງຂາດແຮງງານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສິ່ງດັ່ງກ່າວມັນເລັ່ງທວງ ໃຫ້ຂະແໜງແຮງງານ ຕ້ອງເລັ່ງພັດທະນາ ແລະ ສ້າງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະ ພາບໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ດັ່ງກ່າວ. 
          ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້, ທ່ານ ໄທແສງ ອາລຸນ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເພື່ອສະໜອງແຮງງາ ນໃຫ້ພຽງພໍກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ທາງກົມມີແຜນ ທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະ ຍົກມາດຕະຖານ ສີມືແຮງງານໃນ ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ລົດຍົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ໄອຊີທີໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໂດຍການຈັດຊຸດອົບຮົມ ໃນຂະແໜງການນີ້ ພ້ອມທັງຈັດ ການແຂ່ງຂັນ ສີມືແຮງງານ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາ ແຮງງານທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ ໃຫ້ແຮງງານ ມີຄວາມກະຕືລື ລົ້ນທີ່ຈະພັດທະນາ ຕົນເອງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມນີ້ກໍຈະ ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາສູນ ພັດທະນາສີ ມືແຮງງານ ໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການພັດທະນາ ຫລັກສູດການຮຽນ- ການສອນ ແລະ ເພີ່ມ ຫລັກສູດການຮຽນ ໃນ 3 ສາຂາວິຊາຊ່າງຄື: ກໍ່ສ້າງ, ເອ ເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຈອດທໍ່ນ້ຳປະປາ ເພື່ອຍົກລະດັບ ສີມືແຮງງານ ຈາກລະດັບ ຊຳນານງານ ໃຫ້ເປັນລະດັບ ນາຍຊ່າງ ແລະ ຜູ້ຄຸມງານ.
        ສັງລວມ ການພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ກົມພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ຈະເນັ້ນໃສ່ບັນດາ ກິດຈະກຳ ສຳຄັນດັ່ງນີ້: ສ້າງມາດຕະຖານ ສີມືແຮງງານ, ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ- ການທົດສອບ ແລະ ອອກໃນຢັ້ງຢືນ ມາດຕະຖານ ສີມືແຮງງານ, ກຳນົດຫລັກສູດ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ ແກ່ການຝຶກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງສ້າງ ໂອກາດມີວຽກ ເຮັດງານທຳ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ.