ວິທີເຮັດໃຫ້ເປືອກກ້ວຍດຳກັບມາເປັນສີເຫຼືອງອີກເທື່ອໜຶ່ງ

   ຍິ່ງອາກາດຮ້ອນແບບນີ້ ກ້ວຍທີ່ເປືອກເຫຼືອງງາມກາຍເປັນເປືອກສີດຳໝົດຍ້ອນອາກາດເຮັດໃຫ້ແຫ່ວໄວ ແລະ ເຮົາມີວິທີແກ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ກ້ວຍກັບມາເຫຼືອງອີກເທື່ອໜຶ່ງ!!! 

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກະກຽມ

1. ໝາກກ້ວຍທີ່ເປືອກປ່ຽນສີ

2. ຖົງບັນຈຸອາຫານທີ່ປິດປາກໄດ້

3. ໄດເປົ່າຜົມ

4. ເຂົ້າສານ

   ທີ່ເຫຼືອແມ່ນຂັ້ນຕອນລົງມືປະຕິບັດ.

ລົງມື!!!

ນຳເຂົ້າສານໃສ່ລົງໄປໃນຖົງບັນຈຸພໍປະມານ ແລະ ເອົາກ້ວຍໃສ່ລົງໄປ.

ຮີດເອົາອາກາດໃນຖົງອອກແລ້ວປິດປາກຖົງໄວ້, ປະໄວ້ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ.

ເມື່ອຄົບ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວນຳກ້ວຍອອກມາ.

ເປົ່າດ້ວຍໄດເປົ່າຜົມ.

ສິ່ງມະຫັດສະຈັນກໍເກີດຂຶ້ນກ້ວຍກັບມາເປືອກສີເຫຼືອງອີກຄັ້ງ.

 

ຄລິບໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດ